Tabele sprawozdawcze 2019

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego udostępnia wszystkim podmiotom zobowiązanym do realizacji POP aktualne tabele sprawozdawcze, które dotyczą obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok.

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego.

Sprawozdanie w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także działania wspomagające.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta oraz inne podmioty tj. Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku kalendarzowym i przekazania go do Marszałka Województwa Śląskiego w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni).

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku oraz Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu przyjętego uchwałą nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

W związku z faktem, iż w 2019 roku obowiązywały dwa Programy ochrony powietrza należy zauważyć, że sprawozdawczość będzie przebiegać odrębnie dla każdego z tych Programów. Wszystkie w/w podmioty z województwa śląskiego realizują obowiązek sprawozdawczy z POP przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku wypełniając załącznik nr 1: Tabele sprawozdawcze z POP za rok 2019. Dodatkowym obowiązkiem sprawozdawczym z POP przyjętego uchwałą nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku objęte są podmioty wyłącznie ze strefy śląskiej, które dodatkowo przekazują sprawozdanie wypełniając załącznik nr 2: Dodatkowe tabele sprawozdawcze z POP za rok 2019 dla strefy śląskiej. Obowiązek sprawozdawczy związany z poziomem dwutlenku siarki powstał z dniem wejścia w życie uchwały nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku. W związku z powyższym okres sprawozdawczy obowiązuje od 17.09.2019 roku.

Wypełnione tabele sprawozdawcze za 2019 rok powinny zostać przekazane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@slaskie.pl 

Kontakt telefoniczny:

Departament Ochrony Środowiska
Referat ds. planowania w zakresie środowiska
tel. 32 77 40 099 , 32 77 40 709

Załączniki
Tabele sprawozdawcze z POP za rok 2019 [XLSX 1,6MB]
Dodatkowe tabele sprawozdawcze z POP za rok 2019 dla strefy śląskiej. [XLSX 1,7MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
Uchwała nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r.