Tabele sprawozdawcze 2020

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego udostępnia wszystkim podmiotom zobowiązanym do realizacji POP aktualne tabele sprawozdawcze, które dotyczą obowiązku sprawozdawczego z zakończonego 5 lipca 2020 r. Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji za 2020 rok. 

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego.

Sprawozdanie w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także działania wspomagające.

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku.

22 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr VI/21/12/2020 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, którego integralną częścią jest Plan Działań Krótkoterminowych. Program obowiązuje od 6 lipca 2020 r. W związku z przyjęciem nowego Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego na podstawie art. 6 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1211 z późn. zm.) traci moc Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o przedłożenie sprawozdania z realizacji działań naprawczych z Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji za okres od 01.01.2020 r. do 05.07.2020 r. w terminie do 15 października 2020 roku. Przedłożenie w ww. terminie sprawozdań pozwoli na przeprowadzenie ich weryfikacji oraz opracowanie sprawozdania z zakończonego w dniu 5 lipca 2020 roku Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Wypełnione tabele sprawozdawcze za 2020 rok powinny zostać przekazane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@slaskie.pl 

Kontakt telefoniczny:
Departament Ochrony Środowiska
Referat ds. planowania w zakresie środowiska
tel. 32 77 40 099 , 32 77 40 709

Załączniki
Tabele sprawozdawcze 2020 [XLSX 4,7MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
Uchwała nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.