Troska o „Zielone Płuca Śląska”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się kolejne spotkanie dotyczące zagospodarowania na cele komercyjne terenów przyległych do Parku Śląskiego. To inicjatywa marszałka Jakuba Chełstowskiego mająca na celu ochronę zielonych terenów aglomeracji.

W spotkaniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, wojewoda Jarosław Wieczorek, wiceprezydent Chorzowa Mariola Roleder, firm: ATAL S.A. i Green Park Silesia oraz Elżbieta Mądry, przewodnicząca Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego.

- Ubolewam nad tym, że pan Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa po raz kolejny nie przyjął zaproszenia i nie wziął udziału w dyskusji, której celem jest uratowania miejsca zieleni dla mieszkańców – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. – Planowana wycinka 1327 drzew będzie miała z pewnością negatywne skutki nie tylko dla Parku Śląskiego. Zaangażowałem się w ten proces i podjąłem się mediacji, aby tereny przeznaczone na cele komercyjne służyły jako obszar rekreacji, kultury i wypoczynku. Szczególnie kiedy wszyscy mamy na uwadze troskę o poprawę jakości powietrza powinno nam zależeć na zachowaniu jak największej ilości drzew.

Władze województwa nie mają możliwości prawnych wykupu terenu od prywatnego właściciela. Marszałek ponowił propozycję, aby samorząd Chorzowa zaproponował prywatnemu inwestorowi zamianę nieruchomości – co jest zgodne z obowiązującym prawem.

Wiceprezydent Chorzowa odrzuciła taką propozycję wskazując, że jedyną rozpatrywaną przez miasto możliwością jest wykup sprzedanej nieruchomości przez województwo. Samorząd Chorzowa nie rozpatruje procedury zaproponowania nieruchomości zamiennej – choć jest to rozwiązanie powszechnie stosowanym przez gminne samorządy.

- Kompetencje samorządu województwa w zakresie przejęcia tych terenów są ograniczone. Natomiast mamy wiele możliwości, aby wesprzeć samorząd Miasta Chorzów i pozyskać środki na projekty służące mieszkańcom. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub budżetu unijnego przeznaczonego na transformację regionów pogórniczych możemy pozyskać konkretne kwoty na rewitalizację tego obszaru. Warunek jest jeden. Prezydent Kotala powinien przeprowadzić proces odzyskania tych terenów. Apeluję, aby Prezydent Chorzowa podjął negocjację z właścicielami nieruchomości, którzy deklarowali otwartość na rozmowę.

Marszałek Jakub Chełstowski zaznaczył jednocześnie, że ta sytuacja nie ma przełożenia na bieżącą działalność Parku. Modernizacja Parku za kwotę 226 mln zł jest konsekwentnie realizowana. Zadanie monitoruje Komitet Sterujący ds. Modernizacji Parku Śląskiego. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowane zostało 9 spotkanie. Obecnie realizowane są 2 zadania na kwotę 4 mln zł. Zakres prac obejmuje m.in. remont alei. Kolejne przetargi są ogłaszane.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP UMWS fot. BP UMWS fot. BP UMWS fot. arch. BP Tomasz Żak