W podziękowaniu za prace w systemie pomocy i integracji społecznej

 Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice
Czwarta edycja konkursu Śląski Prometeusz 2023

Przedsięwzięcie ma na celu nagrodzenie wybitnych, wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji społecznej, którzy swą postawą, zaangażowaniem oraz aktywnością wyróżniają się wśród innych pracowników– niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Konkurs służy promocji zawodów pomocowych, podniesieniu ich prestiżu i poprawie wizerunku, ale przede wszystkim pokazaniu jak ważną rolę spełnia każdy pracownik systemu, jak ważny jest indywidualny wkład jaki wnosi terapeuta, rehabilitant, pielęgniarka, opiekun, pracownik administracyjny, księgowa, asystent, pracownik socjalny, intendent czy kierownik.

Laureaci konkursu Śląski Prometeusz 2023.

Kategoria pracownik socjalny:

 • I miejsce  - Beata Kurek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 • II miejsce -  Barbara Kruszelnicka-Guzy - pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach
 • III miejsce - Piotr Lisek –wieloletni pracownik socjalny MOPS w Tarnowskich Górach, realizujący z zaangażowaniem różne formy wsparcia i aktywizacji. W związku z wojną na Ukrainie w sposób aktywny włączył się w działania na rzecz osób ewakuowanych z terenów objętych konfliktem zbrojnym

Kategoria opiekun\pielęgniarka:

 • I miejsce - Joanna Podsada-Hyba – posiada ponad 40 letni staż pracy w tym blisko 30 letni w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, w którym w przeszłości była między innymi pracownikiem socjalnym oraz pracownikiem ds. kulturalno-oświatowych. Mimo przejścia na emeryturę powróciła do pracy na stanowisku opiekuna. Jest osobą wyróżniającą się nie tylko zaangażowaniem i pracowitością ale przede wszystkim empatią w stosunku do mieszkańców DPS.
 • II miejsce - Dorota Polk – jest zatrudniona na stanowisku opiekuna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach, jako opiekun jest także pomysłodawczynią hymnu placówki oraz inicjatorką wielu przedsięwzięć aktywizujących i wspierających korzystających z ŚDS
 • III miejsce - Anna Charytanowicz – wieloletni – o ponad 30 letnim stażu, zasłużony pracownik Domu Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach. Została wyróżniona ze względu na szczególne zaangażowanie i wkład pracy wnoszony codziennie na swoim stanowisku pracy.

Kategoria terapeuta\specjalista reintegracji

 • I miejsce - Ewa Wróbel – Terapeuta zajęciowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach – zdaniem Kapituły Konkursu, zarówno postawa zawodowa, jak i sposób wykorzystania kompetencji sprawiają, że Pani Ewa doskonale oddaje ducha jaki przyświeca Tytułowi „Śląski Prometeusz”
 • II miejsce - Dorota Zuchowicz – jest realizatorem działań arteterapeutycznych w Klubie Seniora działającym w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach. Cechuje się nienaganną postawą zawodową oraz właściwym podejściem do osób potrzebujących wsparcia.
 • III miejsce - Izabela Kurowska –reprezentuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej "Przystań" w Świętochłowicach – jest osobą zaangażowaną, aktywną i empatyczną na co dzień realizującą różne formy wsparcia terapeutycznego dla dzieci i młodzieży, pracuje także z rodzicami.

Kategoria - pracownik obsługi

 • I miejsce Małgorzata Kurpanik – z Domu Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach – jest pracownikiem, bez którego zaangażowania nie byłoby możliwe skuteczne realizowanie zadań merytorycznych. Zatrudniona na stanowisku Starszego Magazyniera nie tylko w sposób rzetelny wykonuje swoje obowiązki, w sposób racjonalny i ekonomiczny gospodarując powierzonymi zasobami ale włącza się także w działania bezpośrednio przekładające się na wsparcie mieszkańców.
 • II miejsce - Beata Sowa – została zgłoszona przez grono współpracowników przy wsparciu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Jako pracownik administracyjny nie tylko rzetelnie wykonuje obowiązki urzędnicze ale także aktywnie włącza się w działania pomocowe współtworząc przedsięwzięcia wykraczające znacząco poza zakres obowiązków.
 • III miejsce - Karina Borys – reprezentująca Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie. Związana jest z tą placówką od ponad 28 lat. W tym czasie pełniła w tej placówce różne funkcje wnosząc swoim zaangażowaniem ogromny wkład w realizację zadań oraz rozwój placówki.

Kategoria - asystent rodziny

 • I miejsce - Agnieszka Wesołek - pracownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. W ocenie Kapituły jako asystent rodziny swoją postawą zawodową, empatią i zaangażowaniem ucieleśnia w najwyższym stopniu idę jaka przyświecała tworzeniu tego zawodu pomocowego – a tym samym spełnia kryteria otrzymania tytułu „Ślaskiego Prometeusza”
 • II miejsce - Anna Litińska – rekomendowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich swoją niezłomną i pełną wiary w podopiecznego zasłużyła na opinię zaangażowanego i kreatywnego asystenta.
 • III miejsce - Sylwia Rybak z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju , mimo niewielkiego stażu pracy dała się poznać jako świetny współpracownik, zaangażowany asystent oraz kompetentny pomagacz, realizując swoje obowiązki sumiennie w sposób niejednokrotnie wykraczający poza oczekiwania.

Kategoria - innowator

 • I miejsce - Marzena Połomska – reprezentuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach gdzie dzięki jej zaangażowaniu opracowano i wdrożono szereg innowacji w zakresie zarządzania opartego na wartościach oraz model wewnętrznego systemu wsparcia pracowników z wykorzystaniem superwizji koleżeńskiej, była inicjatorką i realizatorką projektu „Senior Mentor – mentoring pomyślnego starzenia się” oraz wielu innych przedsięwzięć które w ocenie Kapituły Konkursu zasługują na wyróżnienie jako w najwyższym stopniu wpisujące się w wizję Innowatora – „Śląskiego Prometeusza”
 • II miejsce - Krystyna Kryszewska –  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie od 1997 roku – wdrażając nie tylko nowe formy wsparcia w systemie pomocy społecznej oraz nowatorskie metody pracy ale z zaangażowaniem realizując działania angażujące społeczność lokalną i ponad lokalną. Jest jedną z inicjatorek powstania Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, współtwórczynią Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego i autorką wielu innych nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy i integracji społecznej.
 • III miejsce - Maciej Klimek  - od niedawna pełni funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach, wcześniej był zatrudniony jako konsultant ds. animacji społecznej – w ramach swoich bogatych doświadczeń wdraża i realizuje przedsięwzięcia o charakterze społecznym i środowiskowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania projektami – przyczyniając się do szybkiego rozwoju oferty pomocowej na obszarze swojej działalności.

W bieżącej edycji zdecydowano, że każde z I miejsc zostanie uhonorowane zaprojektowaną przez artystę pracą w formie witrażu z postacią Prometeusza. Witraż ten został zaprojektowany przez Dariusza Sitko. Wykonanie prac powierzono Mirosławowi Kramarczykowi z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej

Po raz pierwszy podczas gali Śląskich Prometeuszy uhonorowano również samorządy, które na co dzień organizują i realizują zadania z zakresu polityki społecznej. W tym roku statuetką zostały uhonorowane:

 • Bielsko-Biała
 • Chorzów
 • Katowice
 • Mikołów
 • Ruda Śląska
 • Siewierz
 • Tychy
 • Żarki

W kapitule konkursu zasiedli:

 • Dyrektor ROPS Dr Anna Zasada-Chorab – nauczyciel akademicki specjalizujący się w kształceniu kadr pomocy społecznej, jako przewodząca
 • prof. Dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – wybitny naukowiec i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego specjalizująca się w szeroko rozumianych zagadnieniach polityki społecznej
 • Alina Bednarz – radna Sejmiku Województwa Śląskiego, osoba zaangażowana społecznie przewodnicząca doraźnej Komisji ds. Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
 • Dr hab. Maria Zrałek - dr nauk humanistycznych, prof. nadz. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, której zainteresowania koncentrują się wokół problematyki osób starszych, niepełnosprawności, polityki mieszkaniowej, rewitalizacji oraz patologii społecznych.
 • Dr Michał Szyszka - adiunkt i koordynator badań naukowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, specjalista w zakresie polityki społecznej, mediów w edukacji, public relations organizacji non-profit i instytucji pomocy społecznej, marketingu społecznego
 • Sylwia Adamczyk – kierownik Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Piotr Polok – członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, nauczyciel i wykładowca kształcący kadry pomocy społecznej, praktyk działający na polu pomocy i integracji społecznej – Główny Specjalista ROPS
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice Gala konkursu Śląski Prometeusz 2023. fot. Adam Jurowski / ROPS Katowice