Warsztaty subregionalne 2019

 graf. UMWS graf. UMWS
Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku zrealizowano cykl warsztatów subregionalnych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem spotkania był Zarząd Województwa Śląskiego

Warsztaty rozpoczynały dwie prezentacje wprowadzające wygłoszone przez kierownika Referatu Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, Pana dr Mariusza Raczka oraz kierownik Referatu Programowania i Rozwoju, Panią Urszulę Machlarz. Omówione zostały m.in. przesłanki aktualizacji Strategii „Śląskie 2020+” oraz opracowania wybranych dokumentów branżowych, a także analizę dotychczasowego wdrażania Strategii. Uczestnikom warsztatów przedstawione zostały również główne spostrzeżenia wynikające z Raportu monitoringowego oraz najważniejsze wnioski zawarte w najnowszej diagnozie społeczno-gospodarczej regionu. Ponadto przedstawiono uczestnikom zagadnienia związane z europejskimi uwarunkowaniami polityki rozwoju regionu w oparciu o przyszły okres programowania UE po 2020 roku, w tym cele szczegółowe i ramowy zakres interwencji celów polityki spójności 2021-2027.

Po prezentacjach została przeprowadzona część warsztatowa, której celem było wypracowanie dla regionu oraz subregionu, kluczowych działań, przedsięwzięć i projektów oraz obszarów strategicznej interwencji, na których i w ramach których powinno się koncentrować wsparcie w najbliższych latach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 graf. UMWS fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS

Załączniki
Prezentacja – polityka spójności [PDF 866,9kB]
Prezentacja – subregion centralny GZM [PDF 3,2MB]
Prezentacja – subregion centralny otoczenie [PDF 2,7MB]
Prezentacja – subregion południowy [PDF 2,5MB]
Prezentacja – subregion zachodni [PDF 2,6MB]
Prezentacja – subregion północny [PDF 2,6MB]