Warto wyjść z inicjatywą

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Gminy mogą starać się o pomoc finansową w kolejnej już edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”

O pomoc finansową w ramach konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 100 tysięcy złotych.

- Województwo Śląskie to nie tylko duże miasta aglomeracji. To także ogromne przestrzenie terenów wiejskich, bo nasz region to także silny ośrodek rolniczy i turystyczny oraz coraz częściej agroturystyczny. Nasze małe ojczyzny to miejsca piękne, malownicze, ale ich atrybutem jest w równym stopniu ciężka praca lokalnej społeczności. I właśnie do niej skierowana jest idea inicjatywa sołecka. Województwo udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu całego naszego regionu na oddolne działania mieszkańców sołectw. Zakres wsparcia jest szeroki, od zakupu sprzętu wyposażenia świetlic, jak meble, komputery czy sprzęt RTV po tworzenie warunków pod rozwój turystyki, modernizację infrastruktury i organizację imprez integrujących lokalną społeczność. Warto z tej oferty skorzystać – przekonuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku będzie trwał 20 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz bip.slaskie.pl tj. do dnia 13 lutego 2023 roku. Składane wnioski o pomoc finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 9 października br.

Zadania realizowane w ramach konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Sołtys, po ustaleniu z Radą Sołecką na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, zgłasza pisemnie gminie zadania do realizacji w ramach konkursu. Do konkursu nie mogą być też zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowe itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku o pomoc lub data nadania wniosku o pomoc – tu decydowała będzie data stempla pocztowego.

Linki do stron zewnętrznych
Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2023
Ogłoszenie o konkursie
Uchwała zarządu nr 69/392/VI/2023
Poprzeenie edycje konkursu „Inicjatywa Sołecka”