WRDS z nowym przewodniczącym

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego obradowała na posiedzeniu plenarnym. Nowym przewodniczącym został wojewoda Jarosław Wieczorek

W trakcie obrad marszałek Jakub Chełstowski przekazał wojewodzie śląskiemu przewodnictwo w WRDS i podsumował dotychczasowe prace. Marszałek Województwa Śląskiego był, zgodnie z zasadą rotacyjności, przewodniczącym WRDS przez ostatni rok.

„Mam nadzieję, że obecny rok będzie czasem spokoju, bez większych konfliktów i sporów społecznych. Wierzę, że w ramach WRDS będziemy, tak jak dotychczas, skutecznie rozwiązywać wszystkie problemy. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę i zaangażowanie” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Skład WRDS uzupełnili przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W trakcie posiedzenia wręczono powołania w skład WRDS i dyskutowano o kwestiach dotyczących ewentualnej zmiany liczby reprezentantów stron pracowników i pracodawców w Radzie.

„Jestem przekonany, że to będzie czas dialogu, dla dobra mieszkańców i z poszanowaniem zdania wszystkich stron. Tu zawsze panuje atmosfera wzajemnego szacunku, a niełatwe decyzje zapadają po merytorycznej dyskusji. WRDS ma na swoim koncie sporo sukcesów, mniejszych i większych, to tu niejednokrotnie wykuwają się ważne decyzje z punktu widzenia regionu” – tłumaczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Obecnie przygotowywany i konsultowany jest plan pracy WRDS na pierwsze półrocze 2019 roku. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym mają zostać podjęte uchwały dotyczące ustalenia liczby przedstawicieli organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców w składzie WRDS oraz przyjęcia regulaminu WRDS.

WRDS funkcjonuje w oparciu o Ustawę z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (weszła w życie 11 września 2015 r.). Zastąpiła działającą od 2002 r. (będącą w zadaniach wojewody) Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. WRDS prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim, a także działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych w województwie śląskim, budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka