Program - działania w 2011

Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej

W dniu 2 marca 2011r. Województwo Śląskie ogłosiło przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentu pn. Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, zwanego dalej Programem, obejmującego etap opracowania projektu dokumentu, procedurę opiniowania, korektę i uzupełnienie projektu dokumentu, a także wydruk ostatecznej wersji Programu w treści przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego, promocję uchwalonego dokumentu, jak również uaktualnienie i uzupełnienie danych oraz uzupełnienie oprogramowania wojewódzkiej elektronicznej bazy emisji a także sporządzenie systemu umożliwiającego stały monitoring wdrażania i skuteczności Programu.

Zamówienie uwzględnia:

 1. Strefy, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10:
  1. strefę gliwicko-mikołowską;
  2. strefę częstochowsko-lubliniecką;
 2. Obszar całego województwa - przy sporządzaniu sprawozdania i określaniu planu działań krótkoterminowych.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 

Marszałek Województwa Śląskiego

ogłasza,

że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpił do opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. Celem Programu jest doprowadzenie do osiągnięcia unijnych i krajowych standardów jakości powietrza w naszym województwie. Ta edycja Programu obejmować będzie:

 1. Strefy, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10:
  1. strefę gliwicko-mikołowską obejmującego powiaty gliwicki i mikołowski;
  2. strefę częstochowsko-lubliniecką obejmującego powiaty częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski;
 2. Obszar całego województwa - przy sporządzaniu sprawozdania z realizacji przyjętego w 2010 r. Programu ochrony powietrza i określaniu planu działań krótkoterminowych.

W związku z powyższym, zapraszam zainteresowanych do udziału w spotkaniu otwierającym, dotyczącym tego dokumentu. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 w Sali Sejmowej.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie aktualna sytuacja jakości powietrza w strefach oraz zebrane zostaną bieżące uwagi i wnioski w zakresie realizacji zadań zgodnie z poprzednim Programem przyjętym uchwałą Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. Kluczowym elementem spotkania będzie dyskusja nad optymalnymi scenariuszami służącymi poprawie jakości powietrza w regionie oraz możliwościach ich realizacji.

Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli firmy ATMOTERM S.A. z Opola, która jest wykonawcą przygotowywanego „Programu...".

Ogłoszenie zamieszczone zostało w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 


Spotkanie informacyjne - 27 kwietnia 2011

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie informacyjne na które zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele powiatów i gmin oraz innych instytucji zaangażowanych w proces opracowania projektu Programu ochrony powietrza.


Spotkanie grupy autorytetów - 20 maja 2011 

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie grupy ekspertów i autorytetów województwa śląskiego z dziedziny ochrony środowiska, a w szczególności z dziedziny ochrony powietrza, zorganizowane w ramach prac nad dokumentem pn.: Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.

Osoby uczestniczące w spotkaniu:

ze strony Wykonawcy - firmy ATMOTERM SA:

 • Aneta Lochno
 • Wojciech Wahlig
 • Barbara Markiel
 • Marta Kominek           

ze strony Zamawiającego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

 • Członek Zarządu Województwa Śląskiego Aleksandra Banasiak
 • Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  Jerzy Ziora
 • Zastępca Dyrektora ds. Programowych Wojciech Główkowski 
 • Główni Specjaliści: Barbara Sosnowska i Izabela Nawara-Słomska

Głównym celem spotkania było:

 • wspólne wypracowanie propozycji koncepcji rozwiązań systemowych dla całego województwa śląskiego w oparciu o uwarunkowania lokalne, krajowe i regionalne,
 • dyskusja nad propozycjami zmian prawnych mających na celu eliminację barier związanych z realizacją działań naprawczych,
 • omówienie i zebranie propozycji zmian prawnych w aspekcie realizacji wyznaczonych celów Programu,
 • analiza propozycji planu działań krótkoterminowych.

Najistotniejszym wynikiem spotkania jest wypracowanie najbardziej realnych i efektywnych koncepcji działań, a jednocześnie możliwych do zrealizowania na terenie województwa śląskiego, które powinny być wprowadzone do tworzonego obecnie dokumentu.

Załączniki
Zestawienie uwag i wniosków z I spotkania ekspertów - 20 maja
Zestawienie uwag i wniosków z I spotkania ekspertów - 20 maja
Zestawienie uwag i wniosków ze spotkania 27 kwietnia
Zestawienie uwag i wniosków ze spotkania 27 kwietnia
Protokół ze spotkania 27 kwietnia