Powstała Wojewódzka Rada Zatrudnienia

10 lipca 2000 r. odbyło się pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego
W skład 14 osobowej Rady wchodzą przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządu lokalnego, środowisk gospodarczych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców. Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczym i doradczym Marszałka. Do jej głównych zadań należy inspirowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy. Rada może także oceniać i składać wnioski dotyczące kierunków kształcenia zawodowego oraz zatrudnienia w Województwie Śląskim. Podczas spotkania Rada Zatrudnienia wypracowała stanowisko w sprawie zmiany podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Według obowiązującego systemu są one kontraktowane bezpośrednio przez powiaty. Członkowie rady postulują, aby środki te dzielone były jednocześnie na szczeblu powiatu oraz województwa. Rozwiązanie to umożliwi prowadzenie spójnej polityki zatrudnienia prze władze samorządowe.