Jeszcze mniej niż zapowiadano!

W latach 2007- 2013 Województwo Śląskie otrzyma 1,570 mld euro, a nie 1,596 mld jak planowano
Pomimo tego, iż oficjalnie zasady podziału unijnych środków na Regionalne Programy Operacyjne nie zmieniły się, to kwota wyliczona dla Województwa Śląskiego 1 sierpnia b.r. w ostatecznej wersji Narodowej Strategii Spójności jest mniejsza o ponad 26 mln euro od przedstawionej w marcu br. W ramach prac nad systemem wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaproponowało w marcu br. trzy warianty podziału środków z funduszy strukturalnych pomiędzy regionalne programy operacyjne w województwach, na lata 2007-2013. Wariant I (algorytm 80/10/10) uwzględnia liczbę ludności, poziom bezrobocia i PKB/capita, wariant II – zgodny z tzw. metodologią berlińską stosowaną przez Komisję Europejską uwzględnia m.in. PKB, liczbę ludności i tzw. specjalną premię dla bezrobotnych oraz wariant III (algorytm 60/40) uwzględniający liczbę ludności i PKB/capita. Różnice pomiędzy wariantami są znaczne. Rząd RP zdecydował się na wybór najbardziej kontrowersyjnego wariantu I – stosowanego już w latach 2004-2006 i bardzo niekorzystnego dla rozwiniętych województw, w tym śląskiego. Oba wyliczenia (tabele 1 i 2 w załączniku ) oparte są o ten sam krzywdzący dla Województwa Śląskiego algorytm (80/10/10). Niekorzystna dla naszego regionu różnica 26,1 mln euro (tabela 3) wynika z zastosowania nowszych danych odnośnie liczby ludności. Zastanawiające jest jednak to, że na skutek zmiany kwoty globalnej, zmieniła się również kwota w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tabela 3). Nie powinno to mieć miejsca, gdyby zmiana faktycznie była wywołana jedynie liczbą mieszkańców. Warto dodać, iż tak istotna z punktu widzenia województw informacja nie została oficjalnie przekazana marszałkom województw, a jedynie można ją wywnioskować, samodzielnie studiując dokument zamieszczony na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przypomnijmy, że Sejmik Województwa Śląskiego zaprotestował przeciwko – wówczas jeszcze propozycji – podziału środków unijnych na lata 2007 – 2013. W przyjętym stanowisku radni zwracali uwagę na trzykrotną różnicę w kwocie przypadającej na mieszkańca pomiędzy poszczególnymi województwami. Województwo śląskie pozbawione zostało 1.2 mld zł w stosunku do alternatywnego wariantu podziału. Z kolei marszałek Michał Czarski, w piśmie skierowanym do ówczesnego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, akcentował, że polityka spójności Unii Europejskiej nie polega na wspieraniu regionów najuboższych, lecz na inwestowaniu w obszarach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu, które mają być „lokomotywami” pociągającymi za sobą słabsze regiony. Jest to zapisane w Strategii Lizbońskiej. Ponadto raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego -jednoznacznie stwierdził, że województwa otrzymujące najwięcej środków nie będą w stanie efektywnie ich wykorzystać, gdyż mają najmniejsze zdolności absorbcyjne. Podobne stanowisko przedstawiła komisarz UE Danuta Hübner. Argumenty te, podobnie jak analogiczne stanowiska większości województw, nie znalazły zrozumienia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Rada Ministrów zaakceptowała przedstawiony przez ten resort projekt podziału funduszy unijnych, jednoznacznie faworyzujący regiony z tzw. ściany wschodniej, kosztem m.in. Województwa Śląskiego.
Załączniki