Wsparcie od Sejmiku

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego dokapitalizowali Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego na kwotę 700 tys zł i zabezpieczyli 3 mln zł na Uniwersytet Śląski
Podczas Sesji radni podjęli uchwałę w sprawie objęcia przez Województwo Śląskie 700 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na kwotę 700 tys zł. Oznacza to dokapitalizowanie tej instytucji, która jest ważnym narzędziem wspierania rozwoju regionu. Pozwoli to Agencji na terminowe realizowanie zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz zapobiegnie ewentualnej utracie płynności finansowej. W grudniu 2004 Zarząd Województwa Śląskiego powierzył GARR pełnienie roli Instytucji Wdrażającej Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” i 2.5. „Promocja przedsiębiorczości” realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Agencja została także upoważniona do występowania z projektami własnymi w priorytecie IV ZPORR „Pomoc Techniczna” na obsługę administracyjną działań programu operacyjnego. Zgodnie z procedurami unijnymi instytucje otrzymują środki w ramach refinansowania po realizacji zadania. Tymczasem 597 tys zł, które Agencja wydała w 2005 roku na realizację programów unijnych nie zostały jeszcze w żadnej części zrefinansowane. Podjęta uchwała w sprawie Uniwersytetu Śląskiego dotyczy zabezpieczenia 3 mln zł. dla uczelni. Wsparcie zostanie przeznaczone na adaptację gmachu byłego oddziału Narodowego Banku Polskiego przy ul. Bankowej 5. W przyszłości będzie się tam mieścić nowoczesna siedziba władz uczelni. Zgodnie z podjętą uchwałą w budżecie Województwa w 2007 i 2008 roku zostanie zabezpieczone po 1,5 mln zł. W ramach tych środków zostanie opracowana dokumentacja konserwatorska budynku z 1911, który został wpisany na listę zabytków oraz projekt budowlany i wykonawczy. Pieniądze zostaną przeznaczone także na budowę infrastruktury, która pozwoli na włączenie obiektu do uczelnianej sieci telefonicznej i informatycznej oraz adaptację części pomieszczeń na Centralne Archiwum Danych Osobowych i Działu Ochrony Cywilnej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.