Konkurs na stanowisko Dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach
Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 17 grudnia br. do Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (pokój 478). Do rozpatrzenia kandydatur powołana zostanie komisja konkursowa.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
1.Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, - znajomość zasad ekonomiczno - finansowych instytucji kultury, - znajomość co najmniej jednego języka obcego. 2.Preferowani będą kandydaci posiadający : - wiek 30 - 50 lat, - doświadczenie zawodowe związane z instytucjami kultury. 3.Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać : 1/ podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Filharmonii Śląskiej, 2/ życiorys, 3/ kwestionariusz osobowy, 4/ odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i staż pracy zawodowej, 5/ koncepcję zarządzania Filharmonią Śląską, 6/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 7/ udokumentowane osiągnięcia zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem działalności menedżerskiej, 8/ zaświadczenie o niekaralności, 9/ do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z poprzednich miejsc pracy. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs" pod adresem : Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul.Ligonia 46, 40 - 037 Katowice, pokój 478 III piętro / tel. 20-78-478 / w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Do przeprowadzenia konkursu powołana została przez Zarząd Województwa Śląskiego komisja konkursowa. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 


tagi: