Podpisano porozumienie z Urzędem Statystycznym

Pozwoli ono na wymianę danych geodezyjnych i kartograficznych
28 września 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach mgr Wiesław Wiatrak podpisali porozumienie w sprawie wymiany danych dotyczących podziału terytorialnego kraju. Sygnatariuszami porozumienia są Województwo Śląskie oraz Urząd Statystyczny. Na mocy porozumienia Urząd Statystyczny będzie rokrocznie przekazywać województwu katalogi miejscowości i ulic Województwa Śląskiego oraz dane adresowe budynków. Województwo przekazywać będzie natomiast Urzędowi Statystycznemu aktualną bazę granic województwa oraz egzemplarze map analogowych każdej z gmin z zaznaczeniem granicy administracyjnej oraz obrębów geodezyjnych. Zawarcie porozumienia ma związek z realizowanymi przez samorząd województwa zadaniami w zakresie geodezji i kartografii.