Powstaje plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego

Pozwoli on na sprawniejsze zarządzanie przestrzenią w regionie
Stosownie do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1213/265/2001 z dnia 7 sierpnia 2001 Zarząd Województwa Śląskiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego. Przedmiotem planu - zgodnie z art. 54b ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 z późn. zm.) - jest określenie zasad organizacji struktury przestrzennej obszaru województwa śląskiego, w tym:
  • podstawowych elementów sieci osadniczej,
  • rozmieszczenia infrastruktury technicznej, społecznej i innej,
  • wymagań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury, z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie,
  • zadań rządowych i zadań samorządu województwa służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Wnioski, opinie i informacje dotyczące sporządzanego planu w formie opisowej, graficznej i elektronicznej należy kierować na adres: Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.