Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej
Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 8 lutego 2001 do Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (pokój 480). Do rozpatrzenia kandydatur powołana zostanie komisja konkursowa.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej
1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego.
2. Preferowani będą kandydaci posiadający:
 • wiek 35-50 lat,
 • doświadczenie zawodowe związane z instytucjami kultury.
3. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 • podanie wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,
 • koncepcję programową określającą warunki funkcjonowania muzeum,
 • odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, stopnie naukowe, kwalifikacje i staż pracy zawodowej,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem działalności menedżerskiej,
 • do oferty mogą być dołączone opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS" pod adresem: Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 480 III piętro (tel. 032/256-24-38) w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Do przeprowadzenia konkursu powołana została przez Zarząd Województwa Śląskiego komisja Konkursowa. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 


tagi: