Dyskusja o gospodarce wodnej

Z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego odbyło się kolejne już spotkanie przedstawicieli gmin i lokalnych przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym S.A.

Jednym z głównych wyzwań dla województwa jest zapewnienie bezpiecznego gospodarowania zasobami wodnymi, zarówno powierzchniowymi jak i podziemnymi. Obecna sytuacja panująca w województwie śląskim wymaga ochrony zasobów wodnych, szczególnie wód głębinowych,, zapewnienia ciągłości dostaw na całym obszarze, racjonalnego wykorzystania wytworzonego na przestrzeni lat majątku oraz koordynacji działań dotyczących budowy nowych ujęć. Głównym zadaniem stojącym przed samorządami jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla potrzeb mieszkańców, gospodarki. Sprawa ta ma ogromne znaczenie dla rozwoju i przyszłości województwa. Stosunki wodne w zasobach wód  podziemnych są obecnie w niektórych miejscach regionu zakłócone, a taki system zaopatrzenia w wodę, oparty o ujęcia głębinowe jest podatny na możliwość długoletniego skażenia. Najlepszym przykładem tego są  niektóre ujęcia wód głębinowych na terenie Tarnowskich Gór od wielu lat są skażone przez groźne dla zdrowia związki chemiczne.

Hurtowym dostawcą wody dla przedsiębiorstw wodociągowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., będące kluczowym elementem systemu zaopatrzenia w wodę województwa śląskiego, mimo to jednak samorządy gminne zabiegają o samowystarczalność w pozyskiwaniu wody z własnych zasobów. W zdecydowanej większości przypadków wodę tę pobierają ze złóż głębinowych. Dodatkowo nakłada się na to partykularyzm lokalny, który często nie uwzględnia celów regionalnych i powoduje systematyczny spadek stopnia wykorzystania systemu zaopatrzenia w wodę regionu. Przy braku spójnej polityki w zaopatrzeniu w wodę regionu powoduje to stopniową likwidację części systemu i jego rozpad na poszczególne podsystemy nie mające ze sobą powiązania. Uniemożliwia to przerzut wody w sytuacjach awaryjnych między poszczególnymi rejonami województwa, a tym samym obniża niezawodność dostaw wody mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Kolejne już spotkanie przedstawicieli gmin i lokalnych przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym S.A. jest elementem dyskusji nad określeniem przyszłego modelu zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę oraz zainicjowanie współpracy na rzecz określenia celów i kierunków samorządu województwa i samorządów lokalnych w tym zakresie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.