Konsultacje: Plan zagospodarowania przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rozpoczął cykl spotkań z samorządowcami z subregionów na temat zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań odbyło się w Rybniku, a całość zakończy się 6 maja br. w Częstochowie.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej województwa. Obowiązujący dokument został uchwalony w 2004 r. i powstał już w oparciu o nową ustawę z 2003 roku, która wyznaczała nowe standardy w podejściu do planowania przestrzennego.

Obecnie z uwagi na zmiany przepisów prawa oraz nowe edycje krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, a także zmieniające się uwarunkowania przestrzenne wymagane było podjęcie prac nad aktualizacją Planu z 2004 roku. Mają one polegać na weryfikacji i uzupełnieniu zapisów tekstowych i graficznych dokumentu.

Nowym elementem pojawiającym się w zmienianym dokumencie są obszary funkcjonalne, czyli obszary stanowiące zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów. Charakteryzują się one wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju.

Ze strony marszałka województwa jako organu odpowiedzialnego za sporządzenie planu pracom przewodzi członek Zarządu Gabriela Lenartowicz. Odpowiedzialny za zadania projektowe jest Konsultant ds. zmiany Planu prof. Zbigniew Kamiński z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Aktualizacja dokumentu powstaje w procesie partycypacji społecznej przy szerokim udziale instytucji, organizacji i osób. Organizowane są spotkania subregionalne. Jesienią planowane są konsultacje społeczne.

Po przeprowadzeniu całego procesu prac nad zmianą Planu dokument ostatecznie musi zostać przyjęty przez Sejmik Województwa. Ma to nastąpić najpóźniej do kwietnia przyszłego roku.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego - strona internetowa