800 tys. zł na program Owca Plus w 2023 roku

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Rusza kolejna edycja konkursów w ramach „Wojewódzkiego Programu – Owca Plus do roku 2027”

Samorząd Województwa Śląskiego ogłasza dwa konkursy na zadania publiczne realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu – Owca Plus do roku 2027.

Zachowanie bioróżnorodności oraz charakterystycznych dla Beskidów i Jury Krakowsko -Częstochowskiej krajobrazów od wielu lat stało się jednym z ważnych zadań Samorządu Województwa Śląskiego. Przywrócenie gospodarki pasterskiej uchroniło przed zarastaniem terenów otwartych w Beskidach oraz ostańców skalnych na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Powrót do tradycyjnej gospodarki pasterskiej nie tylko zatrzymał proces sukcesji wtórnej i zmian w krajobrazie, ale przywrócił szczególnie w Beskidach tradycyjne obrzędy, wydarzenia, folklor, stroje, a także charakterystyczną dla gospodarki pasterskiej drewnianą architekturę.

Dziś piękne hale, łąki i polany górskie oraz wyeksponowane ostańce skalne cieszą oczy turystów, którzy z przyjemnością wolny czas spędzają na łonie natury, poznając przy tym ważną rolę jaką pełni gospodarka pasterska dla środowiska i kształtowania krajobrazu, a także dla zachowania tradycji i kultury na tych terenach. Bardzo ważnym z punktu widzenia trwałości już osiągniętych efektów jest kontynuacja realizowanych działań, dlatego Samorząd Województwa Śląskiego nieprzerwalnie od 2007 roku realizuje zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu – Owca Plus.

Podobnie jak w ubiegłym roku ogłoszone zostały dwa konkursy na zadania publiczne realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu – Owca Plus do roku 2027.

Pierwszy otwarty konkurs ofert (wypas) dotyczy czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal łąk i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko- Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską oraz popularyzację wiedzy o zasobach przyrodniczych,

Drugi otwarty konkurs ofert (działania promocyjne) związany jest z kultywowaniem tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewieniem tradycji ludowej, rozwojem rzemiosła, aktywizacją społeczności lokalnej, popularyzacją przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego,

Środki finansowe na realizację pierwszego oraz drugiego otwartego konkursu ofert wynoszą 800 tys. złotych. Konkursy adresowane są do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, a ich termin realizacji będzie przypadał na rok 2023.

Nabór wniosków trwa do 8 marca 2023 roku.

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs dotyczy czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal łąk i polan górskich
Konkurs dotyczący promocji Wojewódzkiego Programu - Owca Plus
Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027