Pieniądze dla ludzi kultury

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2016 roku

Stypendium przyznawane jest na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia opisanego w złożonym wniosku. Oprócz informacji o osobie ubiegającej się o stypendium należy przedstawić program stypendialny (opisać cel stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium wraz z terminem zakończenia prac) oraz informacje o dorobku (życiorys artystyczny). Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium, tzn. w ciągu 5 miesięcy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel. (32) 77 40 049.

Wnioski stypendialne należy składać w Kancelarii ogólnej (pokój nr 164) lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do 14 kwietnia 2016 roku. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu.


Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury ustanowione zostały w 2002 roku. Mogą być przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz województwa śląskiego. Do tej pory otrzymało je ok. 350 osób. Zgodnie z uchwałą liczbę, wysokość oraz czas trwania stypendiów ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego. W 2016 roku Zarząd ustanowił 20 stypendiów przyznawanych przez okres 5 miesięcy w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie.

 

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o stypendiach