Świętowali geodeci i kartografowie

 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ma 25 lat

Uhonorowanie Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, seminarium i wyróżnienia dla pracowników to główne punkty uroczystości rocznicowych Ośrodka.

Ta jednostka samorządu Województwa Śląskiego wykonuje zadania z dziedziny geodezji, kartografii i infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzi i udostępnia wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach powołano zarządzeniem Wojewody Katowickiego w dniu 31 grudnia 1990 r. Z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostka została przejęta z mocy prawa przez Samorząd Województwa Śląskiego.

„Ten jubileusz to odpowiednia chwila na podziękowanie za porządną pracę. Dzięki wam Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym ośrodkiem w kraju” – powiedział wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, otwierając jubileuszowe seminarium.

WODGiK w Katowicach jest jednym z najprężniej działających ośrodków tego typu w Polsce. Jako pierwszy w kraju przystąpił do realizacji kilku nowatorskich przedsięwzięć z dziedziny geodezji i kartografii, swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi ośrodkami i instytucjami. Od kilku lat czynnie uczestniczy w prowadzeniu, administrowaniu i utrzymywaniu wojewódzkiego portalu mapowego ORSIP (Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej). Współpracuje z wieloma jednostkami w województwie i kraju. Udziela technicznego wsparcia w zakresie opracowań kartograficznych i baz danych jednostkom organizacyjnym województwa śląskiego. Prowadzi także działalność edukacyjną. Organizuje szkolenia, dni otwarte, wystawy dla studentów i uczniów, a także daje możliwość odbywania stażów oraz praktyk zawodowych.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele centralnych i lokalnych władz, środowisk naukowych oraz branży geodezyjnej i kartograficznej, m.in. Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski.

Podczas seminarium przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik wręczył Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.