Przyjęto Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”

„Przyjęcie „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”, to sprawa kluczowa dla przyszłości województwa. Jego powstanie zajęło trzy lata intensywnych prac. Podobnie jak Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Plan jest dokumentem określającym kierunki rozwoju regionu o charakterze strategicznym i ma tę samą wysoką rangę” – powiedział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa.

W październiku 2013 r. Marszałek Województwa Śląskiego przystąpił do przeprowadzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Bezpośrednią przesłanką do dokonania zmiany Planu były zmiany w przepisach prawa dotyczące zakresu planu województwa i obligujące samorząd województwa do dostosowania planu województwa do nowego zakresu w terminie do września 2016 r.

"Dokument, który został opracowany, jest jednym z nowocześniejszych, z lepiej zrobionych planów w naszym kraju. Konieczność podjęcia prac planistycznych była podyktowana także dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami przestrzennymi, jak i opracowaniem nowych edycji strategicznych dokumentów krajowych i regionalnych, których zapisy plan województwa musi uwzględniać, tj. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Ważne jest, by z jego zapisów korzystały gminy przy sporządzaniu lokalnych dokumentów, tak by przestrzeń publiczna kształtowała się w sposób harmonijny w każdym z subregionów województwa i dobrze służyła mieszkańcom” – powiedział Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa.

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” został opracowany przez Biuro ds. Planowania Przestrzennego przy współpracy Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz wydziałów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego, w oparciu o prace Komitetu Sterującego składającego się z przedstawicieli Zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Pracami kierował prof. Zbigniew Kamiński jako Konsultant ds. Planu, który podczas sesji przedstawił radnym najważniejsze założenia dokumentu.

„Plan 2020+ będzie dla samorządu województwa instrumentem prowadzenia polityki przestrzennej, jest aktem kierownictwa wewnętrznego wiążącego samorząd województwa jako deklaracja prowadzenia polityki przestrzennej zgodnie z ustalonymi celami i kierunkami” – wyjaśniał radnym profesor Zbigniew Kamiński.

Cele określone w Planie 2020+ dotyczą gospodarczego wzrostu i innowacyjności, metropolizacji, zapewnienia spójności społecznej i ekonomicznej oraz ochrony naturalnych zasobów środowiska i kształtowania krajobrazów kulturowych. Określa podstawowe elementy układu przestrzennego, ich zróżnicowanie i wzajemne relacje. Jako dokument regionalny określa cele i działania zorientowane na rzecz województwa, obejmując w sposób zintegrowany wszystkie aspekty działalności człowieka – strefę przestrzenno-techniczną, społeczną, gospodarczą i ekologiczną. Dokument określa ramy i warunki merytoryczne dla podejmowania decyzji przestrzennych o charakterze strategicznym i koncentruje się na celach ważnych dla rozwoju województwa. Nie narusza przy tym uprawnień gmin w zakresie miejscowego planowania zagospodarowania przestrzennego oraz nie stanowi podstawy wydawania decyzji administracyjnych ustalających lokalizacje inwestycji. Plan 2020+ uwzględnia zapisy dokumentów i programów rządowych oraz wojewódzkich, a także pozostaje w zgodności z dokumentami programowymi Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy