47 mln zł na kształcenie zawodowe w Subregionie Centralnym

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie infrastruktury kształcenia zawodowego

Celem konkursu na dofinansowanie z RPO WSL projektów z subregionu centralnego jest poprawa warunków kształcenia zawodowego. Ma to przyczynić się do podniesienia kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach.

„Zależy nam na tym, by szkolnictwo zawodowe przestało się negatywnie kojarzyć i stało się wśród młodych ludzi po prostu modne. Ta inwestycja w ludzi, w ich kształcenie i zdobywanie kompetencji zawodowych zadecyduje o konkurencyjności regionu, o jego przyszłości. Oczywiście musimy dostosowywać szkolnictwo zawodowe do potrzeb pracodawców” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Na konkurs wpłynęło 27 projektów, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 24 projekty, które wnioskują o łączne dofinansowanie w wysokości 47,2 mln zł.

Placówki, które otrzymają dofinansowanie, planują inwestycje w przebudowę, budowę lub remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, będą również mogły dostosować posiadaną infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na ocenę projektu miało wpływ m.in. przygotowanie infrastruktury i wyposażenia placówek kształcenia zawodowego pod kątem zgodności zawodów z regionalnymi specjalizacjami. Ważne było, aby projekt odpowiadał zapotrzebowaniu na dane zawody na rynku pracy. Ocenie podlegało również to, czy inwestycja stwarza warunki do doskonalenia lub zdobywania dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji.

Wśród najwyżej ocenionych znalazł się projekt powiatu mikołowskiego, gdzie szacuje się, że ponad tysiąc uczniów z kilku placówek szkolnictwa zawodowego zlokalizowanych na terenie powiatu będzie miało szansę na lepsze warunki kształcenia. Pracownie i warsztaty szkolne maja być doposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach. W ramach przedsięwzięcia zostanie utworzonych i wyposażonych 20 sal do praktycznej nauki zawodu. W wyniku podjętej współpracy z lokalnymi pracodawcami uwzględniono również utworzenie stanowisk dydaktycznych, które będą adekwatne do warunków pracy w danym przedsiębiorstwie. To rozwiązanie ma pomóc absolwentom szkół zawodowych w lepszym przygotowaniu się do oczekiwań pracodawców w zakresie praktycznego wykonywania zawodu.

Wsparcie w ramach RPO posłuży zarówno uzupełnieniu bazy edukacyjnej w kierunku kształcenia praktycznego, jak i dostosowaniu placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Takim przykładem jest Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, gdzie Powiat Gliwicki planuje rozbudowę i modernizację budynku w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodach kucharz, murarz-tynkarz oraz pomoc obsługi hotelowej i pomoc stolarza. Ważnym elementem tej inwestycji jest zniesienie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.

Wcześniej w ramach obszaru infrastruktury kształcenia zawodowego rozstrzygnięto nabory prowadzone w subregionie zachodnim, północnym i południowym, gdzie wybrano łącznie 16 inwestycji na kwotę dofinansowania 37,5 mln zł.

Łączne w RPO WSL na wsparcie inwestycji z obszaru infrastruktury kształcenia zawodowego przewiduje się 32 mln euro. Całość tych środków będzie rozdysponowana w procedurze przewidzianej dla zintegrowanych i regionalnych inwestycji terytorialnych. Projekty będą oceniane m.in. pod kątem potrzeb zidentyfikowanych w strategiach poszczególnych subregionów.

Linki do stron zewnętrznych
Lista wybranych projektów (strona RPO WSL)