Marszałkowie o ratownictwie lotniczym i agencjach rozwoju regionalnego

18 i 19 maja 2000 obradował w Krakowie Konwent Marszałków RP. Marszałkowie omawiali m.in. bieżące problemy restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, proces przejmowania mienia Skarbu Państwa przez województwa
Przyjęto m.in. stanowiska w sprawie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych i dostosowania okręgów telekomunikacyjnych do podziału administracyjnego kraju. Marszałkowie wyrazili pozytywne stanowisko w sprawie realizacji programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2000. Jednocześnie zwrócili się do Ministra Zdrowia o włączenie do programu kolumn transportu sanitarnego i skierowanie do nich części środków finansowych z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia. Konwent pozytywnie zaopiniował również przedstawiony przez Ministra Zdrowia projekt stworzenia Krajowego Systemu Lotniczego Ratownictwa Medycznego, zastrzegając jednak konieczność określenia źródeł finansowania systemu w latach następnych. Minister Zdrowia Franciszka Cegielska obiecała, że stworzenie nowego systemu nie pociągnie za sobą konieczności likwidacji dotychczas istniejących baz lotnictwa sanitarnego. Dyskusję na temat przejmowania przez województwa mienia Skarbu Państwa zdominowały kwestie prawne i proceduralne. Zwracano uwagę na brak precyzyjnego określenia "województwa" w istniejących aktach prawnych. Marszałkowie przyjęli stanowisko, w którym wnoszą o to, by do 30 czerwca br., Minister Skarbu Państwa wydał decyzje przekazujące nieodpłatnie województwom własność będących w jego dyspozycji akcji w agencjach rozwoju regionalnego. Ponadto Konwent zwrócił się do ministra o uregulowanie trybu przejmowania nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego. Postulowano także o zintensyfikowanie trybu uwłaszczenia mienia i przyśpieszenie wydawania decyzji stwierdzających nabycie mienia przez województwa. Bez tego nie będzie możliwe efektywne gospodarowanie majątkiem oraz realizacja przez województwa dochodów własnych. Marszałkowie uznali również, że promocja turystyczna Polski, system informacji turystycznej oraz infrastruktura turystyczna powinny być dostosowane do potrzeb regionów. Tworzenie Regionalnych Organizacji Turystycznych powinno być uregulowane prawnie. Organizacje te powinny działać jako podmioty realizujące zadania i cele województw. Należy również umożliwić realizację przedsięwzięć o charakterze publiczno-prywatnym w tej dziedzinie. Zdaniem Marszałków, zapisy te jako zapewniające większą efektywność powinny się znaleźć w nowelizacji Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (Ustawa z dnia 25 czerwca 1999). Konwent uznał za konieczne dostosowanie okręgów telekomunikacyjnych do podziału administracyjnego kraju. Marszałkowie zwrócili się do Ministra Łączności o podjęcie niezbędnych kroków w tym kierunku. Konwent zaproponował, by w powiatach podzielonych strefami numeracyjnymi rozważyć możliwość przyjęcia numeru kierunkowego stolicy powiatu. Jednak w przypadku położenia powiatu w strefie, do której należy większa część województwa powiat zostałby przyłączony do tej strefy. Alternatywną propozycją jest zastosowanie innej taryfy telekomunikacyjnej za połączenia realizowane pomiędzy abonentami znajdującymi się w podzielonych strefą powiatach.