Stan prac przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej

Użytkownicy dróg korzystają obecnie z ok. 11,2 km trasy głównej DTŚ Wschód od Ronda w Rudzie Śląskiej Chebziu, poprzez Świętochłowice, Chorzów do węzła z ul. Stęślickiego w Katowicach
Pod koniec maja 2004 r. oddany będzie do ruchu bezkolizyjny węzeł przy ul. Chorzowskiej z nowo wybudowaną ul. Stęślickiego poprzez umożliwienie przejazdu dolnym poziomem. Obecnie trwają prace budowlano-montażowe na ostatnim fragmencie DTŚ Wschód, kontrakcie nr 7-8 i 8 B. Jest to odcinek DTŚ o długości 2.3 km, położony w ciągu drogi krajowej nr 79 i stanowi kontynuację DTŚ od rejonu Banku Śląskiego w Katowicach do połączenia z węzłem drogowym z drogą krajową nr 86 (Al. Roździeńskiego – Al. Murckowska). Na tym fragmencie inwestycji zaplanowano w 2004 r.:
 • zakończenie robót przy ścianach szczelinowych tunelu i zaawansowanie przy murach oporowych,
 • wykonanie przejścia podziemnego dla pieszych w rejonie ul. Bogucicka-Markiewki,
 • połączenie ulic Olimpijska - Uniwersytecka,
 • przebudowę Ronda im. gen. J. Ziętka w zakresie nowych przejść podziemnych dla pieszych,wiaduktów tramwajowych oraz nowego torowiska tramwajowego,
 • przebudowę całego układu torowego dla tramwaju z wykonaniem połączenia z kierunku Chorzowa w kierunku na Siemianowice,
 • uzyskanie przejezdności ulicy Nowogranicznej wraz z przejazdem przez most na rzece Rawie (umożliwione zostaną połączenia tego odcinka drogi z ul. Warszawską i z Al. Roździeńskiego poprzez relacje prawoskrętne).
W 2005 r. planuje się:
 • budowę wiaduktów Gwiazdy i Sokolska,
 • drążenie, wydobywanie urobku oraz wykonywanie wyposażenia tuneli,
 • budowę jezdni serwisowych.
Roboty przebiegają zgodnie z planem i powinny zakończyć się w IV kwartale 2006 roku. Podstawowe funkcje DTŚ: - zbieranie i rozprowadzanie potoków ruchu wewnątrz aglomeracji oraz na układ międzyregionalny i regionalny, - zasadnicze połączenia i węzły z układem międzyregionalnym:
 • z drogą krajową nr 86 w Katowicach,
 • z autostradą A 4 w Katowicach przez węzeł Bocheńskiego,
 • z drogą krajową nr 88 w Gliwicach,
 • bezpośredni węzeł z autostradą A 1 w Gliwicach – Sośnicy
Podstawowe parametry techniczne i funkcjonalne DTŚ:
 • długość trasy 31,3 km, w tym DTŚ - Zachód 18,3 km
 • klasa techniczna - GP 2/3
 • przepustowość w pojazdach umownych - 4 do 5 tys. poj./godz. w każdym kierunku
 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu 115 kN
 • obiekty inżynierskie usytuowane w ciągu Trasy dla obciążeń klasy A i stanag 2021
 • trasa jest bezkolizyjna na kierunku głównym poprzez dwupoziomowe skrzyżowania z pełną segregacją ruchu pieszego i kołowego
Zasadnicze korzyści to:
 • skrócenie drogi przejazdu na odc. Katowice – Gliwice ok. 26 %
 • skrócenie czasu podróży ok. 76%
 • zmniejszenie prawdopodobnej liczby wypadków ok. 82%
 • zmniejszenie zużycia paliwa ok. 47%
Dodatkowe korzyści to:
 • poprawa stanu środowiska w zakresie emisji spalin i hałasu,
 • poprawa i porządkowanie stanu zagospodarowania terenu, wyeksponowanie nowych dobrze skomunikowanych i atrakcyjnych dla różnych form działalności terenów. Przywrócenie do gospodarczego wykorzystania terenów zdegradowanych. Planuje się, że na długości trasy rozwinie się handel, usługi, obiekty biurowe, rozrywkowo-kulturalne, rekreacyjne itp., szacuje się, że da to możliwość zatrudnienia ok. 13 tys. osób.
Aktualnie prowadzone prace na DTŚ - logistyka, projektowanie, dostawy materiałów, roboty i usługi budowlane umożliwiają zatrudnienie ponad 1000 osób w skali roku.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Rondo po przebudowie - wizualizacja Rondo po przebudowie - wizualizacja Katowice - skrzyżowanie ulic Sokolskiej z Chorzowską - wizualizacja