O przyszłości WPKiW

Z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące przyszłości Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Tadeusz Soroka, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Arkadiusz Krężel, Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, Senator RP Krystyna Doktorowicz, Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz Andrzej Drybański Przewodniczący Rady Nadzorczej WPKiW S.A. Rozmowa dotyczyła zasad, kalendarza oraz wariantów przekazania mienia i zadań WPKiW przez skarb państwa samorządowi województwa. Marszałek Czarski zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia przez resort skarbu mechanizmów, które doprowadza do oddłużenia parku oraz udzieleniu mu pomocy umożliwiającej objęcie WPKiW mecenatem samorządu województwa przy wsparciu samorządów gmin – w szczególności Chorzowa i Katowic. W ocenie ministra Soroki oraz prezesa Krężela najpilniejszą potrzebą na dzień dzisiejszy jest wyłonienie nowego zarządu parku. Taki zarząd powinien bezzwłocznie przystąpić do tworzenia mocnego i kompetentnego programu restrukturyzacji spółki akcyjnej w kierunku instytucji non-profit, w której wszystkie przychody przeznaczano by na finansowania działalności statutowej. Takie warunki może spełnić np. spółka użyteczności publicznej. "Park jako instytucja pozostanie własnością skarbu państwa, konsultantem zmian organizacyjnych oraz współtworzeniem programu restrukturyzacji WPKiW zajmie się Agencja Rozwoju Przemysłu a mienie i zadania parku stopniowo przejmować będzie samorząd województwa oraz gminy deklarujące współpracę w tym zakresie" – stwierdził minister Soroka. "Spółka nie ma możliwości racjonalnego funkcjonowania w obecnej postaci” – powiedział prezes ARP Arkadiusz Krężel. WPKiW musi przejść głęboką restrukturyzację finansową by definitywnie uwolnić się od dotkliwego deficytu strukturalnego. Bez wyeliminowania tego błędu z poprzednich, nader niedoskonałych, programów ratowania parku nie uda się notyfikować w Komisji Europejskiej nowego programu restrukturyzacji WPKiW a tylko to może uzdrowić parki i ze spokojem myśleć o jego przyszłości. Nie może być mowy o dokapitalizowaniu parku bądź innym finansowaniu jego funkcjonowania z budżetu skarbu państwa. Konieczne jest poszukiwanie pomocy w postaci innych instrumentów finansowych, takich jak pożyczka restrukturyzacyjna na okres do 10 lat lub tworzenie partnerstwa publiczno – prywatnego w odniesieniu do finansowania niezbędnych inwestycji, np. w Wesołym Miasteczku. Prezes Krężel stwierdził także, iż WPKiW nie da sobie rady bez częściowego udziału kapitału komercyjnego. W strategii dla parku należy uwzględniać reguły ekonomiczne. "Tylko ekonomicznie racjonalny program restrukturyzacji uratuje park i zapewni mu stabilną przyszłość. Akceptowana przez KE pomoc finansowa będzie dostępna wyłącznie przy zachowaniu publicznego charakteru parku" – dodał prezes Krężel. W okresie przejściowym, podczas opracowania oraz procedury wdrożenia programu restrukturyzacji WPKiW może liczyć na różne formy doraźnego wsparcia. "W tym okresie nic nie zagrozi ZOO i żyjącym w nim zwierzętom" – stwierdził minister Soroka. "Kredyt zaciągnięty przez park w spółce Kopex będzie spłacony w terminie. Pozostała do uregulowania już tylko jedna rata" – dodał minister. Marszałek Michał Czarski przypomniał, iż samorząd województwa nie wycofuje się z deklaracji dotowania parku w wysokości 70% różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jego bieżącej działalności. Prezydent Piotr Uszok podtrzymał gotowość samorządu Katowic do wsparcia WPKiW w wysokości 20% w/w kosztów. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, iż nowe możliwości restrukturyzacji WPKiW, opracowane we współpracy z ARP oraz Ministerstwem Skarbu doprowadzą do stworzenia instrumentów finansowych oraz rozwiązań, które skłonią samorząd Chorzowa do podjęcia konstruktywnej współpracy z autorami programu przy uwzględnieniu faktu , iż park jest zlokalizowany na terenie tej gminy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 O restrukturyzacji parku mówił Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Arkadiusz Krężel (pierwszy z prawej). Obok marszałek Michał Czarski, minister Tadeusz Soroka oraz prezydent Piotr Uszok Konferencja odbyła się w Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego W konferencji wzięła udział senator Krystyna Doktorowicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Tadeusz Soroka Konferencja prasowa dotycząca Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie