Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim

Inauguracja konsultacji społecznych
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące "Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013". Uczestniczą w nich samorządy lokalne, organizacje turystyczne, ośrodki doradztwa rolniczego, Euroregiony a także instytucje zajmujące się turystyką oraz ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Strategia określa priorytety rozwoju, cele i kierunki działań oraz przedsięwzięcia na rzecz turystyki do roku 2013. Głównym celem Strategii jest rozwój turystyki biznesowej, miejskiej, tranzytowej, aktywnej oraz agroturystyki. Wśród głównych zadań znalazły się także podnoszenie jakości usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia markowych produktów turystycznych. Kluczem do rozwoju turystyki w województwie śląskim będzie stworzenie zintegrowanego systemu promocji regionu, rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność turystycznych atrakcji, szkolenia dla pracowników branży, wspieranie rozwoju bazy noclegowej oraz zwiększenie dostępności do zabytków historii, techniki, architektury drewnianej i obiektów archeologicznych. Popierane będą także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków uprawiania turystyki aktywnej - pieszej, narciarskiej, rowerowej, wodnej i ekstremalnej. Strategia kładzie także nacisk na rozwój mniej rozpowszechnionych rodzajów turystyki jak m.in. turystyka przemysłowa, sentymentalna oraz kongresowa i konferencyjna. W opinii autorów Strategii turystyka może skutecznie stymulować rozwój województwa. Dochody z turystyki zasilają budżety gmin w formie podatków i opłat. Rozwój tej branży przyczynia się także do tworzenia nowych miejsc pracy. Z wyliczeń specjalistów zajmujących się ekonomią turystyki, działających na zlecenie WTO (Światowej Organizacji Turystyki) wynika, iż 1 miejsce turystyczne (stałe) generuje zatrudnienie dla ok. 10 osób. Odnosząc ten wskaźnik do turystyki w województwie śląskim, można założyć, iż stworzenie 10 miejsc noclegowych (w hotelach,pensjonatach, motelach, gospodarstwach agroturystycznych itp.) wykorzystywanych przez cały rok może wygenerować 100 nowych miejsc pracy. Oznacza to, że powstanie 50 miejsc pracy w ramach podstawowej działalności turystycznej, 25 miejsc w usługach uzupełniających oraz 25 miejsc w obrębie innych typów usług pośrednich. W warunkach polskich przyjmuje się, że 1 miejsce turystyczne w miejscowości uzdrowiskowej stymuluje zatrudnienie 7 osób a w innych obszarach ok. 4 osób co również skłania do podejmowania lokalnych działań na rzecz rozwoju turystyki. Społeczne konsultacje pomogą w stworzeniu ostatecznej wersji projektu Strategii, która w listopadzie br. zostanie zaprezentowana radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Uwagi i propozycje zmian do opracowania można zgłaszać w terminie do 17 września br. na adres stratur@silesia-region.pl. bądź na adres: Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice
Linki do stron zewnętrznych
Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013