Dodatkowe środki dla województwa śląskiego

 fot. arch. UMWS Radosław Kazimierczak fot. arch. UMWS Radosław Kazimierczak
Komisja Europejska zatwierdziła zwiększenie o 164 mln zł puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) Zarząd Województwa uzgodnił z Komisją Europejską zwiększenie alokacji przeznaczonej w Programie na dofinansowanie inwestycji w OZE.

- Pozyskaliśmy kolejne znaczne środki dla województwa śląskiego. Wspólnie z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą wynegocjowaliśmy z Komisja Europejską dodatkowe ponad 160 mln zł n budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. To potwierdza, że konsekwentnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie. Na te środki czekają samorządy - skomentował marszałek Jakub Chełstowski.

Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów obejmujących z listy rezerwowej w konkursie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Nowo wybrane projekty – realizowane na terenie 24 gmin - uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł z EFRR oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa. Dotacje otrzymają: Tychy, Bielsko-Biała, Tarnowskie-Góry, Czechowice-Dziedzice, Ogrodzieniec, Rydułtowy, Buczkowice, Ożarowice, Koziegłowy, Kornowac.

Opis projektów:


Tychy realizować będą projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Wartość projektu to 23 233 551,50 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR to 16 528 502,50 zł. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną i/lub elektryczną w domach jednorodzinnych. W projekcie przewidziano montaż 960 szt. instalacji OZE, w tym kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych. W ramach prac przewiduje się dostawę oraz montaż urządzeń, wybór operatora koordynującego wdrażanie projektu w imieniu Gminy oraz promocję. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej podregionu tyskiego poprzez rozwój energetyki rozproszonej i energii odnawialnej. Pozwoli także na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy, poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10 oraz poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Bielsko-Biała otrzymała dotację na projekt pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. Łączna kwota to 15 156 250,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 14 398 437,50 zł. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną i elektryczną w domach jednorodzinnych, należących do mieszkańców Bielska-Białej. W projekcie przewidziano 1000 szt. instalacji OZE, w tym instalacje fotowoltaiczne, instalacje kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie, poprzez rozwój energetyki rozproszonej i energii odnawialnej. Pozwoli także na: zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym miasta, poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10, oraz poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Tarnowskie-Góry realizować będą projekt pt. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”. Wartość projektu wynosi 69 625 950,78 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR to 44 481 304,65 zł. Kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 8 266 147,45 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie 3598 instalacji OZE, w tym 1973 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gmin Partnerskich. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów.

Ogrodzieniec realizować będzie projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie”. Wartość projektu 4 461 592,00 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR to 4 238 512,40 zł. Przedmiotem realizacji projektu jest dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (instalacje z możliwością oddawania energii do sieci i uzyskania opustów w cenie energii) w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ogrodzieniec. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery."

Rydułtowy realizować będą zadanie pn. „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy”. Wartość projektu 6 899 700,60 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR 6 553 839,18 zł. W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Rydułtowy, tj. instalacje fotowoltaiczne (166 szt.), kolektory słoneczne (29 szt.), pompy ciepła do c.w.u. (21 szt.) oraz kotły na biomasę (125 szt.). Zastosowanie 341 szt. odnawialnych źródeł energii przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną. Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji co przełoży się na lepszą jakość powietrza, dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność energetyczna, a także bezpieczeństwo energetyczne obiektów.

Czechowice-Dziedzice realizować będą projekt pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”. Wartość projektu wynosi 12 869 180,37 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR 12 198 143,29 zł. Projekt polega na wykonaniu 660 instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i/lub elektryczną w budynkach mieszkalnych będących własnością Mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice. W projekcie przewidziano udzielenie grantów na dostawę i montaż 660 szt. instalacji OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych (413 szt.), solarnych (109 szt.), pomp ciepła (powietrzne – 89 szt. i gruntowe – 25 szt.) oraz kotłów na biomasę (24 szt.). Dodatkowo w ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski wraz z koordynacją projektu. Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej regionu poprzez rozwój energetyki rozproszonej i energii odnawialnej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Gminy, przyczyni się do poprawy jakości powietrza dzięki redukcji zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10 oraz poprawy sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej mieszkańców."

Buczkowice realizować będą projekt pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”. Wartość projektu 6 544 296,00 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR 6 209 295,00 zł. Projekt realizowany w formule grantowej, polega na dostawie i montażu instalacji solarnych (fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gminie Buczkowice - w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych.

Ożarowice realizować będą projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. Wartość projektu 23 958 980,41 zł. Wysokość dofinansowania 17 044 577,44 zł. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną i/lub elektryczną w domach jednorodzinnych, należących do mieszkańców gminy Ożarowice, dzięki udzielonym przez Wnioskodawcę grantom. W projekcie przewidziano udzielenie grantów na dostawę i montaż 1096 szt. instalacji OZE, w tym instalacje fotowoltaiczne–673szt., instalacje kolektorów słonecznych–137szt., powietrzne pompy ciepła–207szt., kotły na biomasę–79szt. W ramach projektu przewiduje się dostawę oraz montaż instalacji OZE, wybór operatora koordynującego projekt w imieniu Gminy oraz nadzór inwestorski. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie poprzez rozwój energetyki rozproszonej i energii odnawialnej. Pozwoli także na: zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gm., poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10 oraz poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Gmina Kornowac realizować będzie zadanie pt. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Wartość projektu wynosi 21 780 624,15 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR to 16 786 080,49 zł. "W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie 4 gmin biorących udział w projekcie. Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza na terenie Subregionu Zachodniego i Centralnego gdyż projekt ma charakter ponadlokalny. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów. Łącznie zrealizowane zostaną 1522 instalacje. W konsekwencji, analizowany projekt realizuje kluczowe cele RPO, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza - podniesienie poziomu produkcji energii z OZE, poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki i ograniczenie niskiej emisji.

Koziegłowy realizować będą zadanie pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”. Wartość projektu to 35 442 483,00 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 25 619 935,00 zł. Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych łącznie 1.089 szt. zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym: dla Gminy i Miasta Koziegłowy (instalacje fotowoltaiczne - 481 szt. gruntowe pompy ciepła– 124 szt. powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.) dla Gminy Siewierz (instalacje fotowoltaiczne - 400 szt. powietrzne pompy ciepła – 54 szt. powietrzne pompy ciepła - 7 szt.).

Przypomnijmy, że działania zmierzające do wykorzystania w tym konkursie wkładu krajowego zostały podjęte przez zarząd województwa już na etapie wyboru projektów w ubiegłym roku, kiedy to na konkurs wpłynęło 125 projektów, których wnioskowane dofinansowanie 10-krotnie przekroczyło dostępną alokację. Taki wzrost zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE był niewątpliwie wynikiem szeroko prowadzonych kampanii społecznych na rzecz czystego powietrza i likwidacji niskiej emisji, realizowanych przez rząd jak i samorządy. Marszałek województwa wystąpił wówczas do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zgodę na zwiększenie wkładu krajowego i utworzenie montażu finansowego.  Po uzyskaniu stosownej zgody ministerstw, zarząd podniósł poziom oferowanego wsparcia do 163 mln zł, co pozwoliło na wybór większej liczby projektów niż było to możliwe przy pierwotnej alokacji. 

Dzisiaj w wyniku kolejnych starań zarządu województwa, kwota w konkursie została podniesiona do ponad 335 mln zł i pozwoliła łącznie na dofinansowanie 14 projektów związanych z inwestycjami w OZE, które zostały złożone w konkursie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Projekty w tym zakresie realizowane będą również przez:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizuje projekt pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wartość projektu 21 728 912 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR 10 273 850 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa to 10 273 850 zł.

Czerwionka-Leszczyny realizuje projekt pt. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. Wartość projektu 23 016 107 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR 10 920 197 zł. Wysokość dofinansowania z budżetu państwa 10 920 197 zł.

Związek Międzygminny ds. ekologii w Żywcu realizuje zadanie pn. „Słoneczna Żywiecczyzna”. Wartość projektu 52 022 712 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR to 26 011 356 zł. Wysokość dofinansowania z budżetu państwa 26 011 356 zł.

Zawiercie realizuje projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – lrządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. Wartość projektu 70 959 960 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR 26 528 448 zł. Wysokość dofinansowania z budżetu państwa 26 528 448 zł.

Załączniki
Lista projektów [PDF 270,2kB]