Krajowy warsztat edukacyjny w ramach projektu Silesia. 4Professionals

 fot. pexels.com fot. pexels.com
2 marca 2023 r. w ramach projektu „Silesia. 4Professionals” („Śląskie. Dla Zawodowców”), odbył się pierwszy krajowy warsztat edukacyjny, zrealizowany w formie on-line na platformie Teams

Uczestnikami warsztatu byli przedstawiciele środowisk edukacyjno-społecznych oraz ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem głównym spotkania warsztatowego było wypracowanie głównych założeń i charakterystyki programu/aplikacji informatycznej dla uczniów szkół podstawowych, badającego/ej predyspozycje zawodowe w tym cechy, umiejętności i postawy uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII). Narzędzie to będzie wspierało uczniów w dokonywaniu wyboru dalszej ścieżki edukacji.

Bazując na aktualnie dostępnych materiałach w tym zakresie oraz na doświadczeniu osób z różnych dziedzin, obszarów edukacji czy rynku pracy, podjęto próbę opracowania rekomendacji do ww. narzędzia, a w konsekwencji określenia mechanizmów jego testowania oraz wdrożenia w systemie nauczania.

Warsztat edukacyjny został podzielony na dwa panele dyskusyjne, podczas których podjęto następujące kwestie:

 • wymiana doświadczeń związanych z obecnie funkcjonującym systemem badania predyspozycji i cech uczniów, w tym ocena problemów i potrzeb w tym zakresie,
 • propozycje założeń możliwych do zastosowania w programie/aplikacji informatycznej (np. program orientacji zawodowej, typologie osobowości/temperamentu),
 • efekty zastosowania aplikacji (np. określenie rodzaju szkoły ponadpodstawowej, wskazanie typu charakteru/cech ucznia).
 • możliwe do wykorzystania testy, metody i narzędzia badań edukacyjnych,
 • propozycje możliwych do zastosowania funkcjonalności programu/aplikacji informatycznej, pod kątem sposobu zadawania pytań grupie docelowej (np. forma: obraz, tekst, obraz i tekst),
 • sugerowane zagadnienia do dalszej analizy (np. prawa autorskie, licencje, wymagania sprzętu i oprogramowania, mechanizmy testowania i wdrażania instrumentu w systemie nauczania).

Podsumowując, spotkanie umożliwiło zdobycie wielu istotnych informacji oraz sugestii, które posłużą do dalszych analiz i spotkań, mających na celu realizację zaplanowanego w projekcie narzędzia.


English below

„National educational workshop as part of the project. “Silesia. 4Professionals”

The first national educational workshop was held on March 2, 2023 as part of the project "Silesia. 4Professionals”, which was organized on-line on the Teams platform.

The participants of the workshop were representatives of educational social environments and experts from the Marshal's Office of the Silesian Voivodeship.

The main goal of the workshop meeting was to develop the main assumptions and characteristics of an IT program/application for primary school students, examining professional predispositions, including features, skills and attitudes of primary school students (grades VII-VIII). This tool will support students in choosing their further education path.

Based on currently available materials and on the experience of people from various fields, areas of education or the labour market, an attempt was made to elaborate recommendations for the above-mentioned tool and consequently to define the mechanisms of its testing and implementation in the teaching system.

The educational workshop was divided into two panels, during which the following issues were discussed:

 • exchange of experiences related to the currently functioning system of examining the predispositions and characteristics of students, including the assessment of problems and needs in this area,
 • proposals of assumptions that can be used in an IT program/application (e.g. vocational orientation program, personality/temperament typologies),
 • the effects of using the application (e.g. defining the type of secondary school, indicating the type of student's nature and characteristics),
 • tests, methods and tools of educational research available to use,
 • proposals of possible to use functionalities of the IT program/application, in terms of questioning techniques used for the target group (e.g. form: image, text, image and text),
 • suggested issues for further analysis (e.g. copyrights, licences, hardware and software requirements, mechanisms for testing and implementing the instrument in the teaching system).

To sum up, the meeting allowed to obtain a lot of important information and suggestions, which will be used for further analyzes and meetings aimed at implementing the tool planned in the project.