Nie żyje profesor Andrzej Barczak

 prof. Andrzej Barczak / fot. arch. BP Tomasz Żak prof. Andrzej Barczak / fot. arch. BP Tomasz Żak
Kondolencje władz województwa śląskiego

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Andrzeja Stanisława Barczaka

Wybitnego ekonometryka i statystyka, naukowca i badacza, nauczyciela akademickiego
oraz publicysti i społecznika oddanego sprawom regionu

Jego śmierć stanowi niepowetowaną stratę dla polskiej nauki i ekonomii

Najbliższym i wszystkim pogrążonym w smutku
wyrazy najgłębszego współczucia

składają

Marszałek Jakub Chełstowski
wraz z Zarządem Województwa Śląskiego


Śp. Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak - doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od lat studiów związany Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, rozsławiający uczelnię w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim, między innymi, poprzez pełnienie funkcji: kierownika Zakładu Ekonometrii /1972–1978/, prodziekana Wydział Przemysłu ds. nauki /1975–1981/, prorektora ds. nauczania, dydaktyki i ds. studenckich /1981–1984/, dziekana – Wydziału Przemysłu /1984–1987/, dyrektora Instytutu Ekonometrii /1987–1990/, kierownika Katedry Ekonometrii /1992–2009/, kierownika Zakładu Mikroekonomii Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego /1996- 2003/, rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach /2009-2011/, członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego /1987–1998/, Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego, Komisji Konkursowej Komitetu Badań Naukowych (KBN) /1994–2006/, Komisji Nagród Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów /2001–2005/, członka i przewodniczącego /2007–2011/ Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członka Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego /1962-2014/ i prezesa Zarządu Oddziału Katowickiego /2005-2014/, członka Polskiego Towarzystwa Statystycznego – przewodniczącego Oddziału Katowickiego /1990–2008/, członka Komisji Matematycznej Głównego Urzędu Statystycznego /1976–1981/, Rady Statystycznej GUS /1981–2005/, The Econometric Society, The European Economic Association, The Royal Economic Society, Rady Statystyki przy Premierze Rady Ministrów /2012–2016/, Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członka wielu rad programowych czasopism naukowych, członka honorowego Loży Katowickiej Business Centre Club oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego, członka Rad Nadzorczych Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach /2006-2009/, Eurofaktora S.A. w Mysłowicach oraz Akcept S.A. Mysłowice, przewodniczącego Rady Programowej Radia Katowice S.A. /2008-2017/, doradcy Wojewody Śląskiego oraz doradcy Prezydenta Miasta Katowice.

Odznaczonego między innymi: Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową "Za zasługi dla statystyki RP" wyróżnionego: Śląską Nagrodą Jakości w dziedzinie "Nauka", Srebrną Odznaką Honorową Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, "Skrzydłami Merkurego", Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk ekonomicznych.

źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
tagi: