PARTNER - Informacje ogólne

Katowice, 15 kwietnia 2003

Informacje ogólne

1. Projekt PARTNER ma służyć dobremu przygotowaniu samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego Województwa Śląskiego do efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych w latach 2004 - 2006. Baza danych projektów stworzona w ramach PARTNER (baza projektów PARTNER) jest podstawą wyznaczenia priorytetów i działań w procesie programowania Funduszy Strukturalnych oraz da możliwość sprawnego wdrożenia projektów w latach 2004-2008. PARTNER jest również narzędziem szybkiego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi aktorami rozwoju regionalnego. Baza projektów PARTNER zawiera projekty, których beneficjentami są nie tylko podmioty samorządu terytorialnego ale również inne podmioty (np. NGO, organizacje okołobiznesowe, uczelnie, JBR) mogące ubiegać się o finansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych oraz z innych zewnętrznych źródeł finansowania.

2. Projekt PARTNER będzie prowadzony i nadzorowany przez Wydział Funduszy Europejskich (WF), który w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest odpowiedzialne za koordynację programowania i wdrażania środków Unii Europejskiej na terenie Województwa.

3. Baza projektów PARTNER będzie prowadzona w formie listy rankingowej w podziale na dziedziny interwencji funduszy strukturalnych - Załącznik nr 3. Następnie zostanie dostosowana do przyjętych priorytetów oraz działań w zintegrowanym programie operacyjnym rozwoju regionalnego lub w sektorowych programach operacyjnych.

4. W każdej jednostce samorządowej Województwa Śląskiego (gmina, powiat), w Wydziałach/Biurach Urzędu Marszałkowskiego oraz innych organizacjach (NGO, uczelnia, JBR) powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za stałą, bieżącą współpracę z WF - tzw. Koordynator. Koordynator zostanie wskazany przez właściwy organ zarządzający lub dyrektora Wydziału/Biura Urzędu Marszałkowskiego, a informacja przekazana do WF drogą elektroniczną na adres partner@silesia-region.pl oraz faxem na numer (32) 256 34 97 zgodnie z wzorem zgłoszenia Koordynatora - Załącznik nr 1. Zaleca się wyznaczenie osób mających doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej (PHARE, ISPA, SAPARD) lub innych zagranicznych źródeł finansowania (np. Bank Światowy, EBI).

5. Koordynatorem może zostać zarówno pracownik/jednostka Urzędu Gminy/Powiatu jak również podmiot zewnętrzny, któremu właściwy Zarząd udzieli stosownego pełnomocnictwa (np. agencja rozwoju lokalnego).

6. Koordynator będzie odpowiedzialny w imieniu właściwego organu zarządzającego lub Dyrektora Wydziału/Biura Urzędu Marszałkowskiego za:

  • stały, bezpośredni kontakt z Wydziałem Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • zgłaszanie do bazy projektów PARTNER propozycji projektów zlokalizowanych na terenie jednostki samorządowej którą reprezentuje - w formie ankiety,
  • koordynację i stały monitoring prac nad zgłoszonymi projektami na poziomie jednostki samorządowej,
  • kwartalne raportowanie o postępach w przygotowywaniu projektów do realizacji - przesłanie informacji drogą elektroniczną do ostatniego dnia kwartału - właściwy formularz zostanie opracowany i przesłany do Koordynatora,
  • współpracę z WF w kwestii stałej informacji nt. zgłoszonych projektów,
  • udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych dotyczących instrumentów finansowych Unii Europejskiej - informacja i zaproszenia będą przesyłane na bieżąco,
  • rozpowszechnianie pozyskanych informacji wewnątrz jednostki samorządowej którą reprezentuje.

7. W przypadku uczestnictwa w projekcie więcej niż jednego podmiotu samorządowego (np. projekty zgłaszane przez związki gmin), partnerzy są zobowiązani do wyłonienia gminy/powiatu, która będzie podmiotem zgłaszającym i której koordynator będzie pełnił funkcje określone w pkt. 6. Partnerem w projekcie może być również podmiot niesamorządowy, jednak zgłaszającym pozostaje gmina/powiat.

8. Ze względu na ilość podmiotów zaangażowanych w projekt PARTNER oraz potrzebę szybkiego przepływu informacji, większość informacji będzie przekazywana drogą elektroniczną - korespondencja e-mail oraz dostęp do informacji na stronach www. W związku z powyższym każdy Koordynator musi posiadać dostęp do zestawu komputerowego, internetu i indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadać podstawową wiedzę w zakresie obsługi oprogramowania Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer.

9. WF zobowiązuje się do bieżącego informowania Koordynatora co do procesu programowania Funduszy Strukturalnych w Województwie Śląskim. Elektroniczne wersje wszystkich dokumentów dotyczących projektu PARTNER oraz bieżące informacje nt. procesu programowania Funduszy Strukturalnych są publikowane na stronie internetowej www.silesia-region.pl Pytania ze strony Koordynatora w sprawie całości projektu PARTNER lub dotyczące poszczególnych formularzy mogą być kierowane do WF droga elektroniczną na adres partner@silesia-region.pl , a odpowiedzi zostaną udzielane poprzez umieszczenie ich na ww. witrynie internetowej.

10. Zarząd Województwa oczekuje na wprowadzenie do bazy projektów PARTNER przez Koordynatora drogą elektroniczną propozycji projektów w formie ankiety (dane dostępowe koordynatorzy otrzymają pocztą elektroniczną). Podmioty zgłaszające projekty (Zarząd Gminy, Zarząd Powiatu, Dyrektorzy Wydziałów/Biur Urzędu Marszałkowskiego, odpowiednie organy zarządzające w pozostałych przypadkach) biorą pełna odpowiedzialność za prawdziwość treści przekazywane przez Koordynatora do bazy projektów PARTNER.

11. WF zastrzega sobie prawo do wymagania od Koordynatora informacji dotyczących zgłoszonych projektów również w innych terminach niż na koniec każdego kwartału.

12. Preferowane będą duże projekty infrastrukturalne (zgodne z dziedzinami interwencji Funduszy Strukturalnych - Załącznik nr 3) o charakterze regionalnym mające odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych i programowych (województwa, powiatu, gminy), których efekty w sposób bezpośredni i wymierny będą miały wpływ na rozwój regionu oraz zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej Województwa.

13. Duże projekty o charakterze ponadlokalnym lub regionalnym, dobrze przygotowane pod względem gotowości do realizacji, oraz realizujące wyznaczone priorytety programów operacyjnych oraz posiadające sprecyzowane wskaźniki efektywności, mogą zostać bezpośrednio wpisane do uzupełnienia programów (program complement). Projekty o mniejszej skali oddziaływania (lokalne) pozwolą określić, na etapie programowania działań, jakie konkursy projektów zostaną przeprowadzone w latach wdrażania FS (2004 - 2006) oraz jakie są możliwości absorpcji funduszy w danym typie działań oraz realne możliwości realizacji projektów w ściśle określonym przedziale czasowym.

14. Fakt zgłoszenia przez koordynatora projektu do bazy danych projektów PARTNER nie rodzi po stronie Zarządu Województwa Śląskiego żadnego zobowiązania co do jego finansowania i realizacji.

15. Zarząd Województwa Śląskiego nie gwarantuje środków na pomoc techniczną w przygotowaniu zgłoszonych przez koordynatorów projektów. Wszystkie koszty związane np. z wykonaniem studium wykonalności, analizy wpływu na środowisko, dokumentacji technicznej, innych analiz oraz wykupem gruntów pod realizację zgłoszonych projektów ponosi jednostka zgłaszająca projekt lub jej partner, który współuczestniczy w projekcie.