Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy obradował Sejmik

 Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Podczas obrad wręczono Złotą Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego wybitnemu kardiologowi prof. Andrzejowi Lekstonowi. Radni przyjęli uchwałę o przemianowaniu Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego na Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfantego

Uhonorowany złotą odznaką zasłużonego dla regionu prof. dr. hab. n. med. Andrzej Lekston po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1974 roku podjął pracę w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu jako asystent na oddziale kardiologii. W 1977 roku uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, w 1982 roku specjalizację II stopnia z tego zakresu, w 1988 roku stopień doktora nauk medycznych, w 1994 roku specjalizację z zakresu kardiologii. 11 listopada 2004 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2011 tytuł profesora nauk medycznych. Od 1977 roku podjął również pracę w pierwszej Pracowni Hemodynamiki na Śląsku. W tym samym roku została mu powierzona rola utworzenia w Zabrzu zespołu karetki kardiologicznej, której był kierownikiem przez 15 lat; do roku 1992 pełnił dyżury, zajmował się organizacją i szkoleniem personelu medycznego. Od 1984 roku w nowo powstałej placówce - Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii a następnie Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu pełnił funkcję zastępcy, a od 1992 roku funkcję kierownika Pracowni Hemodynamiki.

W 1985 roku wdrożył do leczenia, pod merytorycznym nadzorem profesora Stanisława Pasyka, zabiegi dowieńcowego podawania leków trombolitycznych u chorych z zawałem mięśnia sercowego oraz pierwsze planowe zabiegi przezskórnej śródnaczyniowej plastyki tętnic wieńcowych (PTCA). W 1986 roku wykonał wraz z dr Borkowskim w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu, w trybie dyżurowym, pierwszy zabieg inwazyjnego leczenia świeżego zawału mięśnia sercowego. Zaowocowało to wprowadzeniem w czerwcu 1987 roku całodobowego dyżuru zawałowego w Pracowni Hemodynamiki, co było innowacją na skalę światową. Był to początek wdrażania zabrzańskiego modelu leczenia zawału serca na terenie kraju. Po spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu kolejne ośrodki w Polsce rozpoczęły stałe dyżury hemodynamiczne. Efektem wspólnej pracy jest aktualnie około 150 dyżurujących w Polsce pracowni i jedna z najniższych śmiertelności wewnątrzszpitalnych w zawale serca w Europie: śmiertelność w zawale serca na terenie kraju wynosiła w 1999 roku około 20 proc, a przy współpracy z NFZ wdrażanie zabrzańskiego modelu leczenia zawału serca w kraju spowodowało, że śmiertelność w zawale obniżyła się w 2004-2005 r. do 8 procent.

W 1999 roku na bazie współpracy z prof. Franciszkiem Kokotem, wykonał wraz z zespołem Kliniki Kardiologii i we współpracy z prof. Bogusławem Maciejewskim oraz jego zespołem z Instytutu Onkologii w Gliwicach pierwszy w kraju zabieg brachyterapii śródnaczyniowej tętnicy nerkowej.

Jest promotorem 8 przewodów doktorskich, 7 zakończonych oraz recenzentem 14 prac doktorskich. Uczestniczy w pracach komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów szpitalnych.

Decyzją większości radnych Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego wrócił do dawnej nazwy Regionalnego Instytutu Kultury, któremu także będzie patronował Korfanty.

Podczas sesji wygaszono mandat zmarłego w lipcu radnego Andrzeja Molina. W jego miejsce ślubowanie złożył Hubert Maślanka, który od 28 sierpnia jest nowym radnym Sejmiku, który został także członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nową przewodniczącą Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego została radna Renata Caban, także zastępując na tym stanowisku zmarłego Andrzeja Molina.

Z bieżących uchwał radni przyjęli ponadto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego, podjęto także decyzję o zmianach budżetu i zmianach w budżecie województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS