Ponad 80 mln zł z budżetu państwa na inwestycje w OZE

 Zdjęcie Zdjęcie
Zarząd Województwa wynegocjował 81,6 mln zł z budżetu państwa czym podwoił pulę dofinansowania dla projektów związanych z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w województwie.

Wyniki konkursu, w ramach którego dokonano podziału środków, ogłoszono podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Żywcu z udziałem wicemarszałka Wojciecha Kałuży. W naborze projektów prowadzonym w ramach RPO WSL (Dz. 4.1.3. Odnawialne źródła energii) Zarząd wybrał 4 projekty na kwotę dofinansowania prawie 147 mln zł. Te pieniądze zapewnią na terenie 27 gmin województwa, realizację infrastruktury niezbędnej do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

„Inwestycja w odnawialne źródła energii to inwestycja w naszą przyszłość. Decyzja o wykorzystaniu wkładu krajowego właśnie w tym naborze, jest w dużej mierze podyktowana istotnym wzrostem zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE. Niewątpliwie jest to zasługa szeroko prowadzonych kampanii na rzecz czystego powietrza i likwidacji niskiej emisji, które realizuje rząd jak i samorządy. Nieprzypadkowo jako miejsce ogłoszenia wyniku konkursu wybraliśmy Żywiec, w którym problemy niskiej emisji są spore. Mam nadzieję, że projekt Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu pn. "Słoneczna Żywiecczyzna" przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz komfortu życia mieszkańców miasta i okolicznych gmin” – powiedział Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa.

W ramach konkursu na dofinansowanie projektów środkami z RPO WSL (działanie 4.1.3.) zarząd pierwotnie przeznaczył kwotę ok. 76 mln zł. Jednocześnie dokonał podziału tej puli z przeznaczeniem: 30% na wsparcie dla projektów grantowych i 70% dla projektów niegrantowych.

Po zamknięciu naboru okazało się, że do urzędu wpłynęło 125 projektów, a zainteresowanie dofinansowaniem 10-krotnie przekroczyło dostępną alokację. Po ocenie, rekomendacje do wsparcia otrzymało 107 projektów, a kwota niezbędna do ich wsparcia to ponad 750 mln zł. To znacznie przekroczyło dostępne na ten cel środki. Dostępna kwota w konkursie pozwalała na dofinansowanie tylko jednego projektu, o charakterze grantowym.

Zarząd podjął więc działania zmierzające do zwiększenia alokacji w konkursie. W pierwszej kolejności zaangażował środki z tzw. rezerwy wykonania , co podniosło pulę do 81,6 mln zł., równocześnie skierował wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów o dodatkowe środki z budżetu państwa. W maju ministerstwo wyraziło zgodę na wykorzystanie dodatkowych 81,6 mln zł z budżetu państwa i dokonanie w tym naborze montażu finansowego ze środkami unijnymi. Taki zabieg podwoił kwotę dostępnej alokacji i umożliwił wybór do dofinansowania kolejnych projektów z listy. Dla wzmocnienia efektu wsparcia i zapewnienia jego jak najszerszego odziaływania w regionie, zarząd podjął decyzję o zmianie układu procentowego puli w podziale: 64% alokacji na projekty grantowe i 36% na projekty niegrantowe. Dzięki tym zabiegom, z listy projektów grantowych dofinansowanie trafi do trzech wnioskodawców tj.:

 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego (projekt obejmuje 10 gmin: Godów, Marklowice, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Krzyżanowice, Racibórz, Żory, Jastrzębie Zdrój, Rybnik),
 • Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny (1 gmina);
 • Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (projekt obejmuje 10 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec i Łodygowice).

Natomiast z listy projektów niegrantowych, dofinansowanie otrzyma jeden projekt, złożony przez gminę Zawiercie. Projekt obejmuje inwestycje na terenie podregionu sosnowieckiego i będzie realizowany na terenie 6 gmin: Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec.

Łącznie w województwie dofinansowanie na inwestycje związane z budową lub przebudową infrastruktury niezbędnej do korzystania z odnawialnych źródeł energii trafi do 27 gmin.

Cała alokacja w Programie Regionalnym, która jest przeznaczona na wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej wynosi 270, 2 mln zł ( wg. obecnego kursu euro). Nabory prowadzone są przede wszystkim w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT/RIT) i dotychczas ogłoszonych zostało 11 takich naborów, z których 8 zarząd rozstrzygnął wybierając 92 projekty na kwotę dofinansowania ok 102,2 mln zł. Prawie 30 mln zł jest obecnie zaangażowane w trzy subregionalne konkursy, dla których ocena projektów jest w toku. Natomiast obecnie rozstrzygnięty konkurs, jako jedyny w tym obszarze był prowadzony w formule otwartej, czyli dawał możliwość pozyskania przez gminy dodatkowych środków poza pulą przypisaną dla poszczególnych subregionów.

W tym roku jest przewidziany jeszcze jeden nabór w ramach puli dedykowanej dla subregionu centralnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki naboru z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii

Filmy 


tagi: