Powołano Radę Pożytku Publicznego

Rozpoczęła się druga kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Podczas pierwszego posiedzenia wręczone zostały nominacje członkom Rady, wybrano jej przewodniczącego oraz przyjęto Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego na lata 2019-2022. Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczym i doradczym Marszałka Województwa w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych.

„Organizacje pozarządowe to tematyka szczególnie mi bliska, ponieważ sam swoją działalność publiczną rozpoczynałem od pracy w takiej organizacji. Mam w związku z tym spore oczekiwania i z uwagą przyglądał się będę działaniom Rady Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, którą dziś powołałem. Mam nadzieję, że dzięki środkom, które przeznacza samorząd województwa, a także pracy członków Rady jak i mojemu osobistemu zaangażowaniu, działalność trzeciego sektora w naszym regionie będzie się dobrze rozwijać” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Rada składa się z 14 osób. Połowę stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego, po trzech członków wskazuje marszałek województwa oraz Sejmik Województwa, a jednego wojewoda śląski.

Przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego została Agnieszka Bożek, dyrektor Wydział Obsługi Zarządu i Projektów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląśkiego, Zastępcami Przewodniczącego Rady zostały Krystyna Cuber z Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin z Lędzin oraz Beata Twardowska z Fundacji Śląskie Anioły z Katowic.

Pozostali członkowie Rady to Maciej Bartków (przedstawiciel Wojewody Śląskiego), Alina Nowak, Urszula Koszutska, Ewa Żak (przedstawicielki Sejmiku Śląskiego), Przemysław Smyczek, Janusz Freitag (przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego) Sławomir Dębski, Magdalena Domańska-Rosin, Norbert Kępiński, Marcin Paś i Wiesława Rak (przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych oraz sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa oraz organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o RDPP