Przystąpienie do opracowania programu Owca Plus do roku 2027

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,poz. 283 z późn. zm.), art. 6a, art. 19 ust. 3 i art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn.zm.)

informuje o przystąpieniu

do opracowania projektu programu pod nazwą: „Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus do roku 2027”, który stanowi kontynuację Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej Owca Plus do roku 2020.

„Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus do roku 2027” (skrócona nazwa „Wojewódzki Program - Owca Plus” zakłada kontynuowanie działań ujętych w poprzednim programie tj.: ochronę czynną cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko - Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską, a ponadto kultywowanie tożsamości pasterskiej, tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Prace nad Programem obejmują 4 etapy:

 • I etap: Opracowanie zakresu dokumentu pn.”Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus do roku 2027”.
  termin wykonania zadania: czerwiec 2020 r. 
 • II etap: Sporządzenie projektu dokumentu pn. „Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus do roku 2027”.
  termin wykonania zadania: sierpień 2020 r. 
 • III etap: Opracowanie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz odniesienie się do opinii właściwych organów opiniujących.
  termin wykonania zadania: październik 2020 r. 
 • IV etap: Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu: „Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus do roku 2027.
  termin wykonania zadania: listopad 2020 r.

Zakończenie prac nad dokumentem oraz jego uchwalenie przewiduje się do końca IV kwartału 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące prac nad Programem dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce Plany rozwoju- Program Owca Plus.

Uwagi, opinie i wnioski do Programu na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie oraz drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres: 

Departament Terenów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tereny.wiejskie@slaskie.pl

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1253/132/VI/2020 z dnia 2020-06-03