Rządowe wsparcie inspiruje rozwój

 fot. arch. . UMWS Tomasz Żak fot. arch. . UMWS Tomasz Żak
Ponad 191 mln zł trafi do jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

„To są realne środki z budżetu państwa, na realne potrzeby samorządów. Cieszę się, że wiele projektów i inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców zostanie dofinansowanych dzięki wsparciu strony rządowej. To kolejny przykład udanej współpracy rządu premiera Mateusza Morawieckiego i samorządów, który w tym trudnym czasie walki z pandemią pozwoli gminom rozwijać się i realizować ważne przedsięwzięcia oczekiwane przez mieszkańców” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać na projekty istotne z punktu widzenia mieszkańców, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy dróg. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego w całym kraju ponad 13 mld złotych.

Dzięki wsparciu w ramach rozstrzygniętego właśnie naboru uda się dofinansować realizację projektów w całym regionie, wśród nich tych związanych z działalnością samorządu wojewódzkiego:

- Inwestujemy w śląskie szpitale to projekt mający na celu podniesienie jakości specjalistycznych usług medycznych w województwie śląskim poprzez realizację najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych w wybranych szpitalach wojewódzkich. Zakres projektu uwzględnia zarówno aspekty medyczne związane z infrastrukturą i sprzętem medycznym, wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19, jak i koniecznością dostosowania budynków szpitali do standardów świadczenia usług medycznych oraz standardów środowiskowych. Rekomendowana kwota dofinansowania to 19,4 mln zł.

- Inwestujemy w śląską kulturę - projekt mający na celu podniesienie atrakcyjności kluczowych obiektów kulturalnych województwa: Opery Śląskiej w Bytomiu – modernizacja sceny, w tym prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – termomodernizacja budynku wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. Inwestycja przyczyni się do poprawy energooszczędności i efektywności cieplnej budynku. Rekomendowana kwota dofinansowania to 2,2 mln zł.

- Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów. Przebudowa skrzyżowania wiąże się z korektą geometrii, która wpłynie na poprawę widoczności. Inwestycja zapewni poprawę warunków ruchu, tym samym poprawę dostępności do głównych szlaków drogowych oraz zapewni lepszą infrastrukturę drogową łączącą miasta i aglomeracje regionu (Koniecpol, Częstochowa) i komunikację międzyregionalną tj. z województwem świętokrzyskim. Szacowana kwota dofinansowania inwestycji z funduszu to 2 mln zł.

Dzięki środkom z funduszu wiele gmin i powiatów zyska możliwość przebudowy i modernizacji szkół, boisk szkolnych, a także dróg lokalnych, czy instytucji kultury.

Warto przypomnieć, że śląskie samorządy wykorzystały w ubiegłym roku środki w wysokości blisko 183 mln zł. Dzięki środkom z funduszu zrealizowano wiele niezbędnych inwestycji.

Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w skali kraju jest bardzo duże. Do tej pory w ramach wszystkich naborów gminy złożyły ponad 21 tysięcy wniosków. Co istotne, program w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości, a jednym z jego celów jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. arch. . UMWS Tomasz Żak  graf. UMWS  graf. UMWS