Śląskie dokonania w ramach CRiT

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, przedstawił programy realizowane w ramach platformy wsparcia regionów węglowych

Dla regionu – największego górniczego w Unii Europejskiej – sprawna i skuteczna transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej jest wyzwaniem na wielu poziomach: ekonomicznym, technologicznym, a przede wszystkim społecznym. Samorząd województwa śląskiego robi wszystko, żeby proces ten przebiegał z zaangażowaniem mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

„Przede wszystkim musimy wszyscy nastawiać się na negocjacje w trybie win-win, czyli obie strony wygrywają, nie ma przegranych. Klimat wszak dotyczy nas tak samo. Województwo śląskie ma już swoje dokonania w tym względzie. Mamy nadzieję na wsparcie finansowe, dzięki któremu będziemy mogli spokojnie realizować już rozpoczęte projekty i planować następne” – przekonywał Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – „Niemal rok od powstania inicjatywy był dla nas czasem bardzo aktywnym. Uczestniczyliśmy w szeregu spotkań zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, które dały nam wiedzę ekspercką i operacyjną niezbędną dla podjęcia dalszych kroków. Aktywnie współpracowaliśmy z Ministerstwem Energii oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, ale także z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną czy Głównym Instytutem Górnictwa” – dodał.

W ramach Planu Działań, w ścisłej współpracy ze stroną rządową, województwo śląskie przygotowało listę 19 projektów priorytetowych, w pierwszym etapie skoncentrowanych na 3 obszarach: elektromobilności, rewitalizacji i rekultywacji oraz walce ze smogiem. Ze strony regionu zidentyfikowano 6 dojrzałych przedsięwzięć, finansowanych w znacznej mierze ze środków Polityki Spójności, które mają bezpośredni wkład w proces transformacji przemysłowej regionu.

Aby poprawić jakoś życia w regionie, rozpoczyna się realizacja pierwszej o tak dużej skali rewitalizacji Parku Śląskiego. Skoordynowane działania modernizacyjne obejmą ponad 20 przedsięwzięć w łącznej kwocie ok. 277 mln złotych. Dzięki tym środkom nie tylko uda się przywrócić świetność Parku, ale co istotne nadać nowe funkcje kulturalno-rekreacyjne przestrzeni 500 ha, która od wielu lat służy mieszkańcom Metropolii i całego regionu.

Rozpoczęto też już wdrażanie przedsięwzięcia pn. „Silesia pod błękitnym niebem” o wartości 100 mln złotych. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłoszono już konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO na rzecz realizacji regionalnej Agendy Badawczej pt. „Technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacja skutków zanieczyszczeń dla zdrowia". Walkę ze smogiem województwo śląskie traktuje jako priorytet i narzędzie realizacji uchwały antysmogowej, którą przyjął sejmik województwa. Przedsięwzięcie to wpisane jest w rządowy projekt strategiczny „Program dla Śląska”.

Planowana jest również realizacja dwóch projektów horyzontalnych. Pierwszym jest rozbudowa narzędzia informatycznego dla regionalnego systemu informacji przestrzennej. Nowym elementem jest opracowanie funkcjonalności wspomagającej decyzję dla przekształceń i aktywizacji gospodarczej terenów pogórniczych, przyśpieszającej w praktyce ich powtórne wykorzystanie dla gospodarki czy środowiska.

Drugi projekt z kolei zakłada stworzenie platformy informacyjno-edukacyjnej InfoSMOG-MED z systemem mapowania zdrowotnego. Chodzi o szybkie przekazywanie specjalnie opracowanych pakietów danych o jakości powietrza do jednostek podstawowej opieki zdrowotnej czy SOR w szpitalach. Ma to zapewnić mieszkańcom lepszy dostęp do usług medycznych w sytuacjach zagrożenia zdrowia spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza. W procesie transformacji nie wolno zapominać o samym człowieku i rozwoju jego umiejętności. Stąd pojawienie się takiego projektu jak ten pod nazwą „Śląskie. Techno-Staże”, który polega na dostosowaniu ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym do kluczowych potrzeb gospodarki regionu. Zakłada on zbudowanie trwałych sieci współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych w województwie śląskim.

„Pierwszy rok naszego udziału w platformie wsparcia regionów węglowych traktujemy jako udany początek dalszych, intensywnych działań. Równolegle opracowujemy kompleksowy pakiet przedsięwzięć na przyszłość. Możemy teraz dyskutować i wypracowywać następne mechanizmy, w ścisłej współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Energii i innymi resortami” – zapowiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS