Śląskie. Odzyskana energia (2018)

Śląskie. Odzyskana energia

 Logo kampanii Logo kampanii

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Śląskie. Odzyskana energia”, której głównym celem jest promowanie sensu hierarchii postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjnego stylu życia.

Wyczerpywanie się zasobów naturalnych powoduje potrzebę traktowania odpadów, jako strumienia cennych surowców wtórnych, które należy zawracać do obiegu i ponownie wykorzystywać.

Konieczność przejścia z gospodarki opartej na modelu linearnym do gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga między innymi promocji i wspierania budowy sieci napraw i ponownego użycia, czemu ma służyć również ta kampania.

W ramach prowadzonych działań przygotowane zostały materiały dla śląskich samorządów, które umożliwią prowadzenie skutecznych, lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych. Bezpośrednimi odbiorcami działań są pracownicy śląskich miast i gmin, a docelowymi mieszkańcy województwa. W ramach kampanii zainicjowany został konkurs pod hasłem „Śląskie. Odzyskana energia”, który każdego roku pozwoli wyłonić gminy najefektywniej realizujące zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

W ramach kampanii przeprowadzono trzy konferencje dla pracowników gmin, podczas których uczestnikom przekazano materiały informacyjno-edukacyjne w wersji cyfrowej oraz drukowanej, mające na celu ułatwienie prowadzenia działań edukacyjnych. Wśród materiałów znalazły się: broszura dla pracowników gmin, folder informacyjny dla mieszkańców, scenariusze lekcji dla nauczycieli, plakaty promujące kampanię, zawieszki oraz animacje cyfrowe.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Logo kampanii Plakat kampanii Plakat kampanii Plakat kampanii

Załączniki
Jak prowadzić działania informacyjno-edukacyjne w sposób efektywny? [PDF 21,7MB]
Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach województwa śląskiego [PDF 760,0kB]
Gospodarka o obiegu zamkniętym – GOZ [PDF 1,3MB]
Broszura dla pracowników urzędów gmin [PDF 2,6MB]
Folder informacyjny dla mieszkańców [PDF 2,4MB]
Plakat informacyjno-edukacyjny [PDF 7,8MB]