Wizyta studyjna partnera z Islandii

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
Spotkanie z przedstawicielami islandzkiego partnera w ramach projektu Śląskie. Dla Zawodowców

W dniach 20-21 czerwca 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie projektowe z przedstawicielami partnera islandzkiego w ramach projektu Śląskie. Dla Zawodowców (Silesia. 4Professionals).

Projekt wdrażany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Vestfjarðastofa - agencją rozwoju gospodarczego dla regionu Westfjords w Islandii ma na celu wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i przedsiębiorcami, przede wszystkim dzięki wymianie dobrych praktyk i doświadczeń wśród uczestników i interesariuszy projektu.

Uczestnikami spotkania odbywającego się w Katowicach w pierwszym dniu byli reprezentanci trzech instytucji z Islandii, tj. Vestfjarðastofa, Westfjords Lifelong Center oraz Fabrication Laboratory. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele trzech partnerskich instytucji z regionu zaangażowanych wraz z Województwem Śląskim w realizację innego projektu pt. Śląskie. Zawodowcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, czyli: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Województwo śląskie reprezentowali pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wizyta islandzkich partnerów w Polsce obejmowała omówienie przez przedstawicieli poszczególnych instytucji partnerskich oraz zaproszonych podmiotów ich działalności, a także podejmowanych działań w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz współpracy z przedsiębiorcami. Każda z instytucji uczestniczących w spotkaniu miała możliwość zaprezentowania w tym zakresie swoich doświadczeń i „dobrych praktyk”. Przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Partnera z Islandii zaprezentowali potencjał społeczny i ekonomiczny swoich regionów.

Partnerzy z Islandii i Polski dyskutowali o przyszłych działaniach i zakładanych do osiągnięcia rezultatach w projekcie pt. Śląskie. Dla Zawodowców (Silesia. 4Professionals). Planowali także kierunki dalszych prac w ramach projektu oraz zakres tematyczny kolejnego spotkania projektowego, które jest zaplanowane w formie warsztatowej.


English below

Study visit of partner from Iceland

Meeting with representatives of the Icelandic partner as part of the project “Silesia. 4Professionals”.

The first project meeting with representatives of the Icelandic partner took place on June 20-21, 2022, as part of the project “Silesia. 4Professionals”.

The project implemented by The Silesia Voivodeship in partnership with Vestfjarðastofa - The Westfjords Regional Development Office in Iceland, aims to strengthen the mechanisms of cooperation between vocational schools and entrepreneurs, primarily through the exchange of best practices and experiences among project participants and stakeholders.

The participants of the meeting held in Katowice on the first day were representatives of three institutions from Iceland, i.e. Vestfjarðastofa, Westfjords Lifelong Center and Fabrication Laboratory. The meeting was also attended by representatives of three partner institutions from the region involved with The Silesia Voivodship in the implementation of another project entitled “Silesia. Professionals” under the Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship for 2014-2020, i.e.: The Katowice Special Economic Zone, Chamber of Crafts and Small and Medium Enterprises in Katowice and Chamber of Commerce and Industry in Katowice. The Silesia Voivodeship was represented by employees of the European Social Fund Department of the Marshal's Office of the Silesia Voivodship.

The visit of Icelandic partners in Poland included a discussion by representatives of individual partner institutions and invited entities on their activities, as well as actions taken in the field of vocational education and cooperation with entrepreneurs. Each of the institutions participating in the meeting had the opportunity to present their experiences and "best practices" in this regard. Representatives of the European Social Fund Department and the Partner from Iceland presented the social and economic potential of their regions.

Partners from Iceland and Poland discussed about future activities and expected results in the project “Silesia. 4Professionals”. They also planned the directions of further work within the project and the thematic scope of the next project meeting, which is planned in the form of a workshop.