Wojewódzki Program Operacyjny (dokument archiwalny)


Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez stworzenie warunków dla rozwoju przedsiebiorczości oraz podniesienie standardu życia mieszkańców. Cel ten będzie realizowany poprzez rozbudowę i modernizację elementów infrastruktury technicznej oraz systemu oświaty, kultury i świadczeń społecznych w województwie śląskim oraz poprzez pobudzenie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu.