Aktualizacja Strategii 2000-2015

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015

Obecna Strategia rozwoju województwa śląskiego została opracowana w 2000 roku. W ciągu czterech lat, które upłynęły od momentu jej uchwalenia, w sytuacji regionu oraz w jego otoczeniu zaszło wiele zmian. Z tego względu stała się niezbędna aktualizacja Strategii, jako najważniejszego regionalnego dokumentu planistycznego. Przeprowadzenie prac związanych z aktualizacją pozwoli określić nowe zadania samorządu województwa wobec szans i wyzwań, jakie przynosi członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Strategia pomoże też jeszcze silniej włączyć województwo śląskie w proces integracji europejskiej.

Inauguracja prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego.

W okresie od maja do września br. odbył się cykl warsztatów będących wspólną inicjatywą przedstawicieli samorządów województw uczestniczących w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania NPR na lata 2007- 2013 oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Celem warsztatów zorganizowanych z udziałem przedstawicieli wszystkich Urzędów Marszałkowskich, było wypracowanie stanowiska w sprawie podstawowych dokumentów regionalnych, stanowiących wkład województw na rzecz znaczącego zwiększenia regionalnego komponentu funduszy strukturalnych w okresie finansowego planowania na lata 2007- 2013. Punktem wyjściowym dla tych prac było przyjęcie przez uczestników warsztatów zapisów zawartych w "Założeniach do NPR na lata 2007-2013", w których za podstawę aplikowania o europejskie środki na wsparcie rozwoju regionów uznano 16 samodzielnie przygotowanych przez województwa Regionalnych Programów Operacyjnych. Z tego względu uczestnicy warsztatów uznali za niezbędne przyjęcie jednolitych i wspólnie akceptowanych zasad, zakresu oraz trybu podejmowanych prac dotyczących aktualizacji Strategii rozwoju województw. Ma to być dokument fundamentalny dla budowy regionalnego programu operacyjnego w każdym województwie.

Uzgodnienia dotyczące prac aktualizujących Strategie Rozwoju Województw.

W toku kolejnych spotkań warsztatowych grupy redakcyjnej, w dniach 7- 8 września 2004 roku w Konstancinie, podjęto szereg uzgodnień dotyczących prac aktualizujących Strategie Rozwoju Województw.

Za konieczne uznano przedstawienie przez wszystkie województwa swojego "wkładu" do projektu NPR w terminie do 15 listopada 2004, co wynika z trybu dalszych prac uzgodnionego i zaakceptowanego przez Międzyresortowy Zespół.
W trakcie dwudniowych prac zespołu redakcyjnego, uczestnicy warsztatów zgodzili się także co do przesłanek decydujących o głębszej niż dotychczas aktualizacji strategii rozwoju polskich województw oraz co do zakresu funkcji, które powinny spełniać Założenia Aktualizacji Strategii.

Uzgodniono także procedurę i metodologię tworzenia Założeń, strukturę dokumentu oraz wstępny wykaz niezbędnych załączników.

Dla opracowania założeń, na mocy zarządzenia Marszałka Województwa, został powołany Zespół do spraw aktualizacji "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015" oraz do prac nad opracowaniem "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013". Zespół działa wg przyjętego harmonogramu prac, zgodnie z którym projekt powyższego dokumentu zostanie opracowany i przesłany w terminie do 15 listopada 2004 do Ministerstwa Gospodarki i Pracy.


Procedura i metodologia tworzenia Założeń:

 • akceptacja koncepcji ujednolicenia Założeń (podobny strukturalnie i treściowo dokument opracowany przez wszystkie województwa),
 • odniesienie do przyjętych przez rząd "Założeń Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013"
 • przygotowanie eksperckiej interpretacji "Założeń do NPR" pod kątem ich wykorzystania w "Strategiach Rozwoju Województw" ,
 • analiza dokumentów regionalnych pod kątem ich wykorzystania w aktualizowanych strategiach - ekspertyza regionalne,
 • wykorzystanie przez województwa dokumentów strategicznych powstających w trakcie prac nad NPR - ekspertyza regionalne, analiza tych dokumentów przez właściwe kompetencyjnie komórki Urzędów Marszałkowskich,
 • analiza wyników prac w województwach - ekspertyza wykonana przez MGPiPS - rekomendacje dla województw,
 • przedstawienie planu aktualizacji strategii - do 15 listopada br. - jako integralnej części "Założeń Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa" -na poziomie wojewódzkim- dokument przyjęty w drodze uchwały przez Sejmik - określający harmonogram dalszych prac.

Przesłanki uzasadniające celowość i potrzebę opracowania przez wszystkie województwa Założeń Aktualizacji Strategii.

 • akceptacja (polityczna deklaracja) w sprawie zastąpienia dotychczasowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • potrzeba uwzględnienia spójności terytorialnej (obok spójności gospodarczej i społecznej) ,
 • potrzeba uwzględnienia Strategii Lizbońskiej na poziomie regionalnym,
 • konieczność dostosowania do nowego modelu programowania UE na lata 2007- 2013,
 • nowe przesłanki prawne polityki regionalnej,
 • zwielokrotnione środki na rozwój regionalny w latach 2007-2013,
 • konieczność uwzględnienia nowej statystyki w części diagnostycznej (dłuższe szeregi czasowe statystyki regionalnej, statystyka na poziomie NUTS III),
 • możliwość wykorzystania bogatego dorobku województw w zakresie programowania i planowania strategicznego,
 • konieczność uwzględnienia nowych prognoz (np. demograficznych),
 • uwzględnienie narodowych strategii (sektorowych i horyzontalnych),
 • uwzględnienie problemów między- i ponadregionalnych,
 • wyższa ranga współpracy transgranicznej,
 • konieczność zintegrowania polityk sektorowych (szczególnie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa) na poziomie regionalnym.

Funkcje Założeń:

 • stanowić będą regionalny wkład do NPR 2007-2013,
 • staną się podstawą do pobudzenie dyskusji (społecznego dialogu) na temat rozwoju województwa w nowych warunkach (członkostwo w UE, zwiększony strumień zasilania finansowego, wzrastająca aktywność sektora organizacji pozarządowych itp.),
 • stanowić będą podstawę zaktualizowanych Strategii Rozwoju Województw Do Roku 2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013,
 • będą podstawą do podjęcia dyskusji z resortami na temat głębszej regionalizacji działań zawartych w projektach strategii resortowych (działowych).

Struktura dokumentu Założeń (a w dalszej perspektywie - Strategii):

 • Wstęp w oparciu o wyniki warsztatów,
 • Aktualizacja diagnozy w oparciu o nowe dane statystyczne (z uwzględnieniem struktury tego rozdziału w III Raporcie Kohezyjnym oraz danych zawartych w dwóch kolejnych Raportach- w których przestawione są polskie województwa na tle regionów Europy),
 • Ocena dotychczasowych efektów realizacji strategii województwa - analiza ex post,
 • Projekcje oczekiwanych skutków realizacji obecnej strategii i programów regionalnych do roku 2006 - analiza ex ante,
 • Wnioski z analiz obowiązujących i realizowanych dokumentów regionalnych (strategii, programów operacyjnych),
 • Wnioski z krajowych strategii i prognoz powstałych w trakcie prac nad NPR 2007-2013- pod kątem ich uwzględniania w dokumentach wojewódzkich,
 • Weryfikacja i ocena aktualności dotychczasowej analizy SWOT- nadanie struktury w przekrojach zastosowanych w Podstawach Wsparcie Wspólnoty (odejście od uniwersalnej analizy SWOT),
 • Synteza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa - dokument szczególnej wagi na tle innych opracowań strategicznych- podstawa osiągania spójności terytorialnej,
 • Propozycja aktualizacji celów i priorytetów (było-powinno być - dlaczego?) - zgodnie ze strukturą Strategii Lizbońskij i Strategii Goeteborskiej,
 • Płaszczyzny współpracy międzywojewódzkiej,
 • Płaszczyzny współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy regionalnej ,
 • Elementy niezbędne do realizacji strategii rozwoju województwa nie będące w kompetencji województwa (kwestia uzgodnień, gwarancji, ram prawnych - np. Kontrakt Regionalny- gwarantujący wspólną realizację działań i zadań),
 • Propozycja systemu monitorowania- w tym kategorie wskaźników,
 • Instrumenty realizacji Strategii Rozwoju Województwa (prawne i finansowe).

Uzgodnienia dotyczące prac aktualizujących Strategie Rozwoju Województw:

 • reprezentanci poszczególnych województw zadecydowali o przygotowaniu przez poszczególne województwa dokumentu o nazwie: Założenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa XXX,
 • poszczególne rozdziały (części) tego dokumentu stanowić będą wersję roboczą zaktualizowanej strategii i równolegle skierowane zostaną do konsultacji społecznych oraz ocen eksperckich,
 • ze względu na dotychczasowe i przyszłe zasady planowania wieloletniego w UE1 zasadne jest przyjęcie jednolitego horyzontu czasowego do roku 2020.

1Najbliższa perspektywa finansowe UE obejmuje lata 2007- 2013, natomiast zgodnie z zapisami zawartymi w Traktacie Konstytucyjnym w kolejnych okresach planistycznych przyjęty zostanie horyzont pięcioletni - zasadne jest aby nowe aktualizowane strategie mogły stanowić podstawę planowania rozwoju regionalnego na dwie kolejne perspektywy finansowe.

Załączniki (wstępna lista do uzupełnienia):

 • Wykaz dokumentów narodowych (strategia, prognozy, programy)
 • Wykaz dokumentów regionalnych

Harmonogram prac

Konsultacje społeczne

Założenia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 2000-2015 (5,9 MB)

Projekt „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020"  - z dnia 23 czerwca 2005 roku (3,94 MB)

Projekt „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020"  - z dnia 23 czerwca 2005 roku (6, 31 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020" (385 KB)

Główne założenia projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 - prezentacja członka Zarządu Marian Jarosz ze spotkania "Rzeczpospolita w Regionach".

Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015"

Strategia Lizbońska (1,56 MB)

Strategia Goeteborska (256KB)

Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 (wstępny projekt) (362 KB)
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 (wstępny projekt) (plik .zip 473 KB)

Załączniki do wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 (300 KB)
Załączniki do wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 ( plik .zip 383 KB)

Prognozy wykorzystane do przygotowania wstępnego projektu NPR 2007 - 2013
tom 1 (4,7 MB)
tom 2 - załączniki (1,78 MB)

Ekspertyzy opracowane w ramach aktualizacji "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015"