Ogłoszono konkursy na dofinansowanie w dziedzinie edukacji

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił cztery konkursy na dofinansowanie w dziedzinie nauki i edukacji
Konkurs na program ścieżki edukacyjnej "Edukacja regionalna " dziedzictwo kulturowe w regionie". Celem konkursu jest inicjowanie i wspieranie autorskich programów z zakresu edukacji regionalnej. W konkursie mogą uczestniczyć nauczyciele, pracownicy zakładów kształcenia nauczycieli i uczelni wyższych oraz studenci kierunków nauczycielskich. Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2001. Konkurs dla młodzieży szkół średnich na prace pisemne dotyczące tematyki "My, Polacy, Czesi, Słowacy, w sercu Europy". Konkurs ma na celu zainspirowanie młodzieży do poznania osiągnięć południowych sąsiadów, pogłębianie wiedzy o stosunkach polsko"czesko"słowackich; przygotowanie do życia we wspólnej Europie poprzez poszukiwanie tego, co łączy i przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń. Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2001. Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, poprzez organizację konkursów, festiwali i innych działań związanych z edukacją regionalną. Celem konkursu jest wspomaganie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, wzmacnianie poczucia więzi kulturowych i promowanie regionu Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać w terminie do 31 marca 2001 organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Konkurs na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych. Celem konkursu jest wspieranie sesji i sympozjów mających na celu promocję nauki i stymulowanie rozwoju regionalnego. Zgłoszone tematy sesji powinny mieć znaczenie lub zasięg regionalny, a także być zgodne z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje naukowe z Województwa Śląskiego. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2001.
Załączniki
Regulamin konkursu "Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie"
Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży szkół średnich "My, Polacy, Czesi, Słowacy, w sercu Europy"
Zasady konkursu na dofinansowanie projektów dotyczących wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży..."
Zasady konkursu na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych 


tagi: