Zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego

Zarząd Województwa Śląskiego określił zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Od 1 grudnia br. utworzone zostało Biuro ds. Gospodarki. Do jego zadań należy monitorowanie zjawisk gospodarczych zachodzących na terenie Województwa Śląskiego, szczególnie dotyczących przemysłu ciężkiego, aktywności gospodarczej regionu, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie działań proinnowacyjnych w regionie, m.in. takich jak tworzenie parków technologicznych. Biuro zajmuje się także prowadzeniem spraw związanych z zezwoleniami na hurtowy obrót alkoholem. Obowiązki dyrektora biura pełni Grażyna Zduńczuk-Studnicka. Zgodnie z nowym regulaminem rozszerzono kompetencje Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Do jego zadań należeć będzie prowadzenie zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Województwa Śląskiego. Wydział przejął część zadań leżących dotychczas w kompetencjach zlikwidowanego Wydziału Skarbu. Dyrektorem Wydziału został Jacek Kudła. Powołane 1 grudnia br. Biuro Skarbu zajmuje się nadzorem właścicielskim nad mieniem Województwa Śląskiego, szczególnie udziałem województwa w spółkach. Biurem kieruje Teresa Pol-Błachut. Połączono wydziały Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Jego dyrektorem został Jerzy Ziora. Rozszerzony został zakres działalności Biura ds. Kontroli. Oprócz kontroli jednostek organizacyjnych podległych samorządowi województwa będzie się ono zajmowało także kontrolą wewnętrzną urzędu. Dyrektorem biura została Edyta Knapik-Walka. Wszystkie zmiany związane są z dostosowaniem pracy urzędu do nowych kompetencji samorządu województwa, szczególnie zwiększeniem ilości ustawowych zadań oraz zaleceniami Unii Europejskiej.

Struktura organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
tagi: