Dzień Krajobrazu

Mój krajobraz. Współtworzę i chronię

Krajobraz to przestrzeń, w której żyjemy. Na krajobraz składają się zarówno elementy środowiska przyrodniczego, kulturowego, jak i przestrzenie ukształtowane przez działalność człowieka.

Dla wszystkich zatem ważne jest, aby otaczający nas krajobraz był piękny i harmonijny, aby przyczyniał się do podnoszenia jakości naszego życia, wpływając na nasze samopoczucie, dając poczucie bezpieczeństwa, ułatwiając tworzenie i utrzymywanie więzi społecznych, inspirując i motywując nas do działania.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października ogłoszono Dniem Krajobrazu. Data jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Zgodnie z jej zapisami należy podejmować działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.

Zarząd Województwa Śląskiego, zgodnie z zapisami ustawowymi, włączy się w te działania poprzez opracowanie audytu krajobrazowego, którego celem będzie identyfikacja krajobrazów i dokonanie oceny ich wartości.

Audyt krajobrazowy sporządzany będzie nie rzadziej niż raz na 20 lat. W drodze rozporządzenia określony zostanie szczegółowy zakres i metodologia audytu. Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia. Po opracowaniu audytu jego wyniki będą uwzględniane w lokalnych i regionalnych dokumentach planistycznych.

Załączniki