Dobry klimat dla regionu

 Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS
Województwo Śląskie jako pierwszy w kraju samorząd na poziomie regionalnym rozpoczyna prace nad Regionalnym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu

Podpisy pod dokumentem złożyli: wicemarszałek Łukasz Czopik i członek zarządu województwa Krzysztof Klimosz. Realizacją projektu zajmie się Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.

Dokument w praktyce stanowi element kształtowania polityki rozwoju i wizji regionu w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych. Będzie zawierał plan działań adaptacyjnych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, w tym analizę zjawisk klimatycznych oraz identyfikację najbardziej wrażliwych obszarów i sektorów. Opracowanie określi priorytety i ramy dla działań adaptacyjnych podejmowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

- Jesteśmy pierwszym województwem, które całościowo, jako region skorzysta z tego rozwiązania. Plany adaptacyjne do zmian klimatu realizują już miasta, jak Katowice i Częstochowa, ale znacznie trudniej przeprowadzać takie działania na terenach wiejskich. Aby zrobić to skutecznie potrzebna jest diagnoza – podkreśla członek zarządu województwa, Krzysztof Klimosz.

- To bez wątpienia bardzo duże wyzwanie, ale jestem pewien, że wykonamy to zadanie dobrze – przekonuje wicemarszałek województwa Łukasz Czopik.

Dokument ma przygotować mieszkańców do coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatu - zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do przeciwdziałania i zwalczania skutków tych zjawisk.

Opracowanie Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu będzie realizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE20 IPC/CZ/000004 - LIFE-IP COALA], współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także budżetu Województwa Śląskiego. Beneficjentem koordynującym ten projekt jest Kraj Morawsko-Śląski (Republika Czeska) – w opracowaniu dokumentu zostaną wykorzystane dobre praktyki oraz doświadczenie tego regionu w opracowaniu planu adaptacji do zmian klimatu.

Regionalny Plan Adaptacji  będzie również obejmował tematykę terenów pogórniczych – obszar specyficzny dla naszego regionu. Za opracowanie tej części dokumentu odpowiadać będzie Główny Instytut Górnictwa - partner w projekcie zintegrowanym LIFE-IP COALA.

W ramach opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu Województwo Śląskie uruchomi proces szerokiej partycypacji społecznej, który będzie miał na celu włączenie jak największej liczby interesariuszy, instytucji oraz grup społecznych. Prace nad dokumentem rozpoczną się już w najbliższych tygodniach. Działania te będą realizowane między innymi poprzez warsztaty oraz spotkania prowadzone w formie stacjonarnej we wszystkich czterech subregionach województwa, a także spotkania on-line, ankietyzację, itp.

Adaptacja obejmie takie sektory jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, obszary górskie, gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, obszary pogórnicze. To te sektory zostały zidentyfikowane, jako najbardziej podatne na skutki zmian klimatycznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS Opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego, fot. Tomasz Żak / UMWS