Jeszcze tylko tydzień na złożenie wniosku o przyznanie stypendium

 Zdjęcie Zdjęcie
Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach pierwszej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS". Wnioski można składać do 13 grudnia

Zainteresowani mogą zdobyć stypendium w łącznej wysokości 7 tys. zł na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

Uczniowie spełniający kryteria określone w regulaminie mogą składać wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) wyłącznie przez elektroniczną platformę ePUAP. Wnioski powinny zostać przygotowane za pomocą specjalnie stworzonej na potrzeby projektu aplikacji  Wnioski zostaną poddane ocenie, a stypendia trafią do tysiąca uczniów i uczennic z najwyższą liczbą punktów.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby móc uzyskać stypendium to:

  • pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa śląskiego,
  • dochód w rodzinie ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności),
  • uzyskanie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie:
    • klasa 1 – średnia na poziomie minimum 5,00,
    • klasy 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych – średnia na poziomie minimum 4,75,
    • klasy 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych – średnia na poziomie minimum 4,75 lub uzyskanie tytułu laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za zdobycie tytułu laureata (finalisty) konkursu, olimpiady lub turnieju lub na podstawie statusu ucznia z niepełnosprawnościami.

Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

Załączniki
graf. UMWS [PDF 14,1MB]