Konkurencyjność kluczem do rozwoju

 Zdjęcie Zdjęcie
W Europejskim Komitecie Regionów zainaugurowano „Indeks konkurencyjności regionalnej Unii Europejskiej za 2022 rok”

Wydarzenie, które odbywało się w formule hybrydowej, otworzyła Elisa Ferreira, komisarz UE ds. spójności i reform. W formie zdalnej w wydarzeniu brał udział marszałek Jakub Chełstowski.

„W regionie podejmowanych jest wiele działań, które mają na celu poprawić sytuację gospodarczą i jeszcze bardziej zwiększyć możliwości gospodarcze regionu. Są to m.in. projekty prowadzone przy udziale Funduszu Górnośląskiego, dedykowane promocji gospodarczej regionu i tworzeniu przyjaznych warunków do inwestowania i eksportu – celem tych działań jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, zwiększenie poziomu eksportu, szczególnie firm sektora MŚP, promocja regionu jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i pracy. Ponadto prowadzone są działania związane ze wsparciem JST w zakresie obsługi inwestora (m.in. działania kierowane do gmin regionu podnoszące jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania w obszarze obsługi inwestora) – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Tegoroczna edycja wskaźnika konkurencyjności regionalnej (RCI) z 2022 roku wyróżnia regiony Utrecht i Holandia Południowa oraz francuski Île-de-France jako najbardziej konkurencyjne w UE. Porównanie z poprzednimi edycjami wskazuje, że regiony z Europy Wschodniej i Południowej nadrabiają ten dystans.

Indeks RCI stanowi miarę głównych czynników konkurencyjności regionów UE na poziomie NUTS 2. Składa się na niego ponad 70 wskaźników mierzących zdolność regionów do tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw oraz dobrych warunków do życia i pracy dla mieszkańców. Wskaźnik obliczany jest od 2010 roku w trzyletnich odstępach czasowych.

Wskaźnik RCI w 2019 roku pozycjonował województwo śląskie na 2. miejscu w Polsce. Śląskie najsłabiej wypada w obszarze innowacji. Najlepiej ocenianym obszarem regionu jest wymiar efektywności, związany z gospodarką, rynkiem pracy i edukacją wyższą. W tych aspektach region osiąga wyniki powyżej średniej w UE.

Indeks służy Komisji Europejskiej do opracowywania programów w obszarze polityki spójności na kolejne okresy budżetowe Unii Europejskiej. Z kolei władzom państw członkowskich indeks służy do rozpoznawania słabych stron swoich regionów i kształtowania polityki w tym zakresie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie