Pierwsze posiedzenie nowej RDPP

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Zainaugurowano trzecią kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Zgodnie z zarządzaniem Marszałka Województwa Śląskiego w jej skład wchodzą:

 • jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego: Czesław Sobierajski
 • trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego:
  • Alina Nowak
  • Urszula Koszutska
  • Alina Bednarz
 • trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego:
  • Danuta Sobczyk
  • Dawid Kamiński
  • Janusz Freitag
 • siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
  • Przemysław Stich
  • Sławomir Dębski
  • Marta Zmitrukiewicz
  • Grzegorz Falkus
  • Grzegorz Żymła
  • Tomasz Dzierżanowski
  • Edward Szeliga

Akty powołania do Rady trzeciej kadencji wręczyła Beata Białowąs – członek Zarządu Województwa Śląskiego. „Jesteście Państwo ciałem doradczym, opiniodawczym, a Wasz głos jest dla nas bardzo istotny. Te działania, które wspólnie podejmujemy, robimy dla ludzi” – powiedziała podczas uroczystości Beata Białowąs.

W czasie posiedzenia przeprowadzono wybory prezydium Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Przewodniczącą ponownie została Danuta Sobczyk, a wiceprzewodniczącymi: Alina Nowak i Sławomir Dębski.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, przekazywanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, opiniowanie spraw dotyczących zadań publicznych oraz rekomendowanych standardów ich realizacji, analizowanie projektów strategii rozwoju województwa oraz organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS