Śląskie stawia na zawodowców

 fot. arch. UMWS Radosław Kazmierczak fot. arch. UMWS Radosław Kazmierczak
Rusza Silesia. 4Professionals  - nowy międzynarodowy projekt na rzecz poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie

Województwo Śląskie, w imieniu którego realizatorem działań będzie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przystąpiło jako lider partnerstwa we współpracy z Centrum edukacji IÐAN z Islandii, do realizacji międzynarodowego projektu „Silesia. 4Professionals” (Śląskie. Dla zawodowców).

Realizacja projektu odbywa się w ramach komponentu III WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Programu Edukacja wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu, którego operatorem krajowym jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 • # innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 • # integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 • # środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 • # kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 • # sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Szczegółowe informacje o funduszach EOG znajdują sia na stronie internetowej: eeagrants.org, natomiast informacje o Programie Edukacja na stronie: education.org.pl.

Projekt Silesia. 4Professionals korzysta z dofinansowania o wartości 103.400 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w tym 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i przedsiębiorcami w regionie oraz wypracowanie narzędzia wspierającego uczniów przy wyborze ścieżki zawodowej.

Partnerski projekt Silesia. 4Professionals dotyczy współpracy instytucjonalnej na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), poprzez wypracowanie innowacyjnego i efektywnego mechanizmu/instrumentu wspierającego edukację zawodową na terenie województwa śląskiego. Instytucją partnerską jest IÐAN fræðslusetur – islandzka organizacja non-profit zajmująca się dostawą usług edukacyjnych i szkoleniowych, która jest również wspierana przez federację pracowników i związki zawodowe reprezentowane przez różne branże.

Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń wśród uczestników instytucjonalnych projektu oraz pozostałych interesariuszy będzie dotyczyła m.in. organizacji międzysektorowych warsztatów edukacyjnych oraz międzynarodowej konferencji dla przedstawicieli sektora edukacji, rynku pracy i przedsiębiorczości. W ramach wdrażanych działań zaplanowano wypracowanie innowacyjnego mechanizmu w zakresie efektywnej współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i pracodawcami jak również utworzenie narzędzia edukacyjnego i diagnostycznego dla uczniów, badającego ich zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe.

Projekt będzie realizowany od grudnia 2021 do listopada 2023 roku.

Projekt „Śląskie. Dla zawodowców” otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji konkursu w komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego.

 • całkowita kwota dofinansowania:  471 142,10 zł
 • informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa –  70 671,32 zł
 • nazwa programu – Program Edukacja
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Logo programu fot. arch. UMWS Radosław Kazmierczak

Filmy