Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)

 Logo programu Logo programu

KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na tych obszarach oraz na rzecz ich rozwoju.

Głównym celem KSOW na każdym szczeblu – lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym – jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie.

Doświadczenia wynikające z funkcjonowania i działalności w Polsce w poprzednim okresie programowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pokazują, iż dobrze działająca Sieć służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz polskiej wsi oraz jej mieszkańców. KSOW działała jako forum aktywnej wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich, jak również wspierała administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich.

Działająca obecnie Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich stanowi kontynuację Sieci utworzonej w latach 2007-2013, jednak wspartej o nowe działania- tzw. SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) oraz Plan komunikacyjny (czyli działania informacyjno- promocyjne o programie PROW).

Podstawa prawna funkcjonowania

Sieci Podstawą prawną funkcjonowania Sieci jest:

  • art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005;
  • rozdział 8 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349);
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1552).

Struktura KSOW

W nowym okresie programowania strukturę KSOW tworzą: Instytucja zarządzająca- jako jednostka centralna, Samorządy województw - jako jednostki regionalne, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - realizujące zadania na rzecz SIR oraz CDR jako jednostka koordynująca zadania wykonywane przez WODR-y.

Sieć realizuje swoje zadania w oparciu o jeden Plan działania opracowany na okres wdrażania PROW 2014-2020, na podstawie dwuletnich Planów operacyjnych.

Partnerzy sieci

Aby móc składać wnioski w ramach ogłaszanych naborów, a następnie realizować operacje w ramach Planu operacyjnego KSOW należy być partnerem Sieci.

Partnerami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania i dostarczania informacji w tym zakresie. Należą do nich między innymi:

a. urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,

b. samorządy województw, gmin i powiatów,

c. organizacje branżowe,

d. organizacje spółdzielcze,

e. izby rolnicze,

f. instytuty resortowe,

g. podmioty gospodarcze,

h. jednostki badawczo-rozwojowe,

i. organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące udział w programowaniu rozwoju lokalnego,

j. ośrodki doradztwa rolniczego,

k. służby ochrony przyrody,

l. lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,

m. szkoły średnie i wyższe.

Lista podmiotów należąca do Sieci ma charakter otwarty i podlega bieżącej aktualizacji. Jeżeli działają Państwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, serdecznie zachęcamy do wpisania się na listę naszych Partnerów. W tym celu prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez wypełnienie formularza. Wykaz partnerów dostępny jest w zakładce pt. baza partnerów KSOW na stronie głównej Sieci.

Finansowanie działań

Działania KSOW finansowane są w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Przyznana kwota finansowania KSOW na cały okres programowania w skali kraju wynosi 60 mln euro. Budżet obejmuje wydatki na funkcjonowanie struktur KSOW oraz na realizację Planu Działania.

Pytania dotyczące KSOW proszę kierować do:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Departament Terenów Wiejskich 
Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim 
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Siedziba: ul. Korfantego 83A, 40-160 Katowice

Osoby do kontaktu:

Ilona Makola-Barecka 
Kierownik Referatu 
ilona.makola@slaskie.pl 
tel. 32 77 44 803

Paulina Gorzałka 
paulina.gorzalka@slaskie.pl 
tel. 32 77 44 804

Aleksandra Wąsowicz 
aleksandra.wasowicz@slaskie.pl 
tel. 32 77 44 803

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji na stronie internetowej KSOW
Portal KSOW Województwa Śląskiego