Obszary Chronionego Krajobrazu

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. 

Projekty Uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góra Zamkowa”, „Las Grodziecki” i „Dobra Wilkoszyn” są projektami aktu prawa miejscowego i podlegają konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (§ 1 załącznika do uchwały nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego – Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r., poz. 1619).

Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane w dniu 20 sierpnia 2019 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Konsultacje trwały od 26 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r. i były prowadzone w trzech formach, zgodnie z załącznikiem do uchwały nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. (§ 5 ust. 1 pkt. 5, 7, 8; Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r., poz. 1619):

  • w formie pisemnej - na adres Wydziału Ochrony Środowiska lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (w godzinach prac urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 601, piętro VI. 

W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.

Projekty Uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego zostały przedłożone do konsultacji Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), która zgodnie z art.41a ust.3  wyraża opinię w ciągu 30 dni od doręczenia projektu.

W ramach opiniowania projektów Uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góra Zamkowa”, „Las Grodziecki” i „Dobra Wilkoszyn” nie wpłynęła żadna uwaga.